Proverbs (12/31)  

1. Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí karhania, je ako hovädo.
2. Dobrý človek dosiahne priazne od JeHoVaHa; ale muža, ktorý pácha nešľachetnosti, odsúdi.
3. Človek neobstojí v bezbožnosti, ale koreň spravedlivých sa nepohne.
4. Chrabrá žena statočná je korunou svojho muža; ale jako hnis v jeho kostiach je tá, ktorá pôsobí hanbu.
5. Myšlienky spravedlivých sú spravedlivým súdom; zúmysly bezbožníkov sú lesť.
6. Slová bezbožníkov sú nastrojené úkladiť krvi; a ústa úprimných? Tie ich vytrhnú zo zlého.
7. Len prevrátiť bezbožníkov, a niet ich; ale dom spravedlivých obstojí.
8. Človeka chvália podľa jeho rozumu; ale tým, kto je prevráteného srdca, budú opovrhovať.
9. Lepší je nevážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí slávnym a nemá chleba.
10. Spravedlivý zná dušu svojho hoväda a pečuje oň, ale srdce bezbožných je ukrutné.
11. Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba; ale ten, kto nasleduje zaháľačov, je bez rozumu.
12. Bezbožník pachtí po love zlých ľudí, ale koreň spravedlivých vydáva ovocie.
13. V prestúpení rtov leží osídlo pre zlého, ale spravedlivý vyjde z úzkosti.
14. Z ovocia svojich úst sa každý nasýti dobrého, a zásluha rúk človeka sa mu vráti.
15. Cesta blázna je priamou v jeho očiach, ale ten, kto poslúcha radu, je múdry.
16. Hnev blázna sa naskutku pozná; ale ten, kto skrýva hanbu, je chytrý.
17. Ten, kto smele hovorí pravdu, vyhlasuje spravedlivosť, ale falošný svedok lesť.
18. Niekto hovorí nerozvážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múdrych je hotovým liekom.
19. Pravdivé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu.
20. Lesť je v srdci tých, ktorí vymýšľajú zlé; ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť.
21. Neprihodí sa spravedlivému nijaká zlá vec; ale bezbožníci budú plní zlého.
22. Lživé rty sú ohavnosťou JeHoVaHovi; ale tí, ktorí činia pravdu, sa mu ľúbia.
23. Chytrý človek skrýva známosť, ale srdce nerozumných vyvoláva bláznovstvo.
24. Ruka usilovných bude panovať, ale ľstivá a lenivá bude dávať plat.
25. Starosť v srdci človeka tlačí ho dolu; ale dobré slovo ho obveselí.
26. Spravedlivý človek upraví svojho blížneho na cestu; ale cesta bezbožníkov zavedie ich samých.
27. Nebude piecť ľstivý človek toho, čo ulovil; ale u pilného je vzácny majetok človeka.
28. Na stezke spravedlivosti je život, a na jej ceste, na jej chodníku niet smrti.

  Proverbs (12/31)