Proverbs (11/31)  

1. Falošná váha je ohavnosťou JeHoVaHovi, ale spravedlivé závažie sa mu ľúbi.
2. Prijde pýcha, prijde i hanba; ale u skromných je múdrosť.
3. Bezúhonnosť úprimných ich povedie, a spreneverilcov zahubí ich vlastná prevrátenosť.
4. Nepomôže majetok v deň zúrivého hnevu, ale spravedlivosť vytrhne zo smrti.
5. Spravedlivosť bezúhonného urovnáva jeho cestu, a bezbožník padne svojou vlastnou bezbožnosťou.
6. Spravedlivosť úprimných ich vytrhne, ale tí, ktorí robia neverne, budú lapení v zlobe.
7. Keď zomiera bezbožný človek, hynie nádej; hynie aj očakávanie veľkých síl.
8. Spravedlivý bude vytrhnutý z úzkosti, a na jeho miesto prijde bezbožný.
9. Pokrytec kazí svojho blížneho ústami, ale spravedliví bývajú vytrhnutí známosťou.
10. Zo šťastia spravedlivých sa veselí mesto, a keď hynú bezbožníci, býva plesanie.
11. Požehnaním úprimných ľudí statočných sa vyvyšuje mesto, a ústami bezbožníkov sa borí.
12. Človek bez rozumu pohŕda svojím blížnym; ale rozumný človek mlčí.
13. Pomluvač túlajúc sa odkrýva tajomstvo, ale človek verného ducha zakrýva vec.
14. Kde nieto múdrej správy, padá ľud, a záchrana je vo množstve radcov.
15. Veľmi si škodí človek, keď sa zaručuje za cudzieho; ale ten, kto nenávidí rukojemstva, je bezpečný.
16. Šľachetná žena dosiahne česti, a násilníci dosiahnu bohatstva.
17. Milosrdný človek robí dobre svojej duši, ale ukrutný trápi svoje vlastné telo.
18. Bezbožník si nadobúda falošného zárobku, ale ten, kto seje spravedlivosť, vernej mzdy istej.
19. Tak je spravedlivosť na život, a ten, kto sa ženie za zlým, robí to na svoju smrť.
20. Ohavnosťou sú JeHoVaHovi prevrátení srdcom; ale jeho záľuba je v tých, ktorých cesta je bezúhonná.
21. Zlý človek, keby si hneď vzal pomoc na pomoc, nebude bez trestu; ale semeno spravedlivých unikne.
22. Zlatá obrúčka na pysku svine pekná žena a bez rozumu.
23. Žiadosť spravedlivých je len dobré, očakávanie bezbožníkov prchký hnev.
24. Niekto zrovna rozhadzuje, a ešte mu pribýva, a zase iný šetrí viac ako je slušné, ale vše na nedostatok.
25. Duša požehnania sa vytučí, a ten, kto zvlažuje, bude i sám zvlažený.
26. Tomu, kto zadržuje zbožie, budú zlorečiť ľudia; ale požehnanie prijde na hlavu toho, kto ho predáva.
27. Ten, kto snažne a včasne hľadá dobré, hľadá priazeň; ale ten, kto vyhľadáva zlé, prijde na neho.
28. Ten, kto sa nadeje na svoje bohatstvo, padne; ale spravedliví budú pučať ako lístie.
29. Ten, kto trápi svoj dom, bude dediť vietor, a blázon bude sluhom tomu, kto je múdreho srdca.
30. Ovocie spravedlivého je stromom života, a ten, kto jíma duše, je múdry.
31. Hľa, spravedlivému býva odplatené na zemi, a pravdaže bezbožnému a hriešnikovi!

  Proverbs (11/31)