Proverbs (1/31)  

1. <Načo sú tieto príslovia. Bázeň JeHoVaHova. Posluch>Príslovia Šalamúna, syna Dávidovho, izraelského kráľa,
2. poznať múdrosť a kázeň, porozumieť slovám rozumnosti,
3. dosiahnuť kázne rozumu, spravedlivosti, súdu a priamosti,
4. dať prostým opatrnosť, mládencovi známosť a dômyselnosť.
5. Nech čuje múdry a priberie naučenia, a rozumný tak nadobudne schopnosti spravovať.
6. Sú to veci na porozumenie prísloviu a podobenstvu, slovám múdrych a ich záhadným rečiam hlbokým.
7. Bázeň JeHoVaHova je počiatkom známosti; múdrosťou a kázňou pohŕdajú blázni.
8. Poslúchaj, môj synu, kázeň svojho otca a neopusti naučenia svojej matky.
9. Lebo to bude ľúbezným vencom tvojej hlave a ozdobnou reťazou tvojmu hrdlu.
10. <Nespolčovať sa so zlými, nedychtiť po zisku>Môj synu, keby ťa nahovárali hriešnici, neprivoľ!
11. Keby ti riekli: Nože poď s nami; nastrojíme krvi úklady; skryjeme sa proti nevinnému bez príčiny;
12. pohltíme ich živých ako peklo a bezúhonných ako tých, ktorí sostupujú do jamy;
13. najdeme rôzny majetok drahocenný; naplníme svoje domy korisťou.
14. Vrhni svoj los medzi nami; všetci budeme mať jeden mešec.
15. Môj synu, nechoď na cestu s nimi; zdrž svoju nohu od ich chodníka!
16. Pretože ich nohy bežia ku zlému, a ponáhľajú sa vyliať krv.
17. Lebo veď nadarmo sa rozprestiera sieť pred očami ktoréhokoľvek okrýdlenca.
18. Ale oni úkladia svojej vlastnej krvi; skrývajú sa proti svojim dušiam.
19. Také sú cesty každého, kto dychtí po zisku; zisk odníma dušu svojho pána.
20. <Volanie a hrozba múdrosti>Múdrosť volá hlasne vonku; vydáva svoj hlas na uliciach.
21. Volá na hlavných miestach najrušnejších, pri vchodoch do brán, v meste hovorí svoje reči:
22. Až dokedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a posmievači dokedy budú obľubovať posmech a blázni nenávidieť známosť?
23. Obráťte sa k môjmu karhaniu! Hľa, vydám vám zo seba svojho ducha a oznámim vám svoje slová!
24. No, preto, že som volala, a odopierali ste; vystierala som svoju ruku, a nebolo nikoho, kto by bol pozoroval ušima;
25. ale ste pustili naprázdno každú moju radu a môjho karhania ste nechceli,
26. preto sa i ja budem smiať vo vašom nešťastí; budem sa posmievať, keď prijde to, čoho sa strachujete;
27. keď prijde to, čoho sa strachujete, jako búrka, a vaše nešťastie sa dovalí jako víchrica, keď prijde na vás súženie a úzkosť.
28. Vtedy budú volať na mňa, ale sa neohlásim; budú ma pilne hľadať, skoro za rána, ale ma nenajdú,
29. zato, že nenávideli známosti a nevyvolili si bázne JeHoVaHovej;
30. nechceli mojej rady, ale pohŕdali každým mojím káraním,
31. a tak budú jesť z ovocia svojej cesty a nasýtia sa svojich rád.
32. Lebo odvrátenie hlupcov ich samých zabije, a vlastná hriešna ubezpečenosť bláznov, tá ich zahubí.
33. Ale ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj od strachu zo zlého.

      Proverbs (1/31)