Philippians (2/4)  

1. <Napomína chodiť v Duchu Pána Ježiša a za príklad stavia Velepána, Krista>Ak je tedy nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo Ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte
2. a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli sťa jedna duša, aby ste jedno mysleli
3. nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba
4. nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných.
5. Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi,
6. ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu,
7. ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom
8. a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža.
9. Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno,
10. aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských,
11. a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.
12. A tak, moji milovaní, jako ste vždycky poslúchli, nie len ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s trasením pracujte na svojom spasení;
13. lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu.
14. Všetko čiňte bez reptania a bez pohybovania,
15. aby ste boli bezúhonní a rýdzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte jako svetlá na svete
16. majúc u seba slovo života mne na chválu v deň Kristov, že som nebežal nadarmo ani nadarmo nepracoval.
17. Ale jestli aj budem vyliaty sťa liata obeť pri bitnej obeti a svätoslužbe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem so všetkými vami,
18. a takiste sa aj vy radujte a spolu sa radujte so mnou.
19. <Pochvalné svedoctvo Timoteovi a Epafroditovi, ktoré im poslal na potešenie>Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som i ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte.
20. Lebo nemám nikoho rovnosmýšľajúceho, ktorý by sa verne a úprimne staral o vaše.
21. Lebo tí všetci hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo.
22. Ale jeho dokázanosť znáte, a že jako dieťa otcovi, tak slúžil so mnou vo veci evanjelia.
23. Nadejem sa teda, že toho pošlem hneď, ako uvidím, čo bude so mnou.
24. Ale dúfam v Pána, že aj sám skoro prijdem.
25. Ale som uznal za potrebné poslať k vám brata Epafrodita, svojho spolupracovníka a spolubojovníka a vášho posla a svätoslužobníka čo do mojej potreby,
26. keď túžil po vás po všetkých a nemal pokoja, pretože ste počuli, že onemocnel.
27. Lebo aj skutočne bol tak onemocnel, že už bol blízky smrti. Ale Bôh sa zmiloval nad ním, avšak nie len nad ním samým, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutku na zármutok.
28. A tak som ho tým snažnejšie poslal, aby ste sa, keď ho uvidíte, zase radovali, a ja aby som mal menej zármutku.
29. Prijmite ho tedy v Pánovi s celou radosťou a majte takých v úcte.
30. Lebo pre dielo Kristovo sa bol priblížil až k smrti nasadiac svoj život, aby doplnil váš nedostatok čo do svätoslužby, ktorú ste mne konali.

  Philippians (2/4)