Numbers (7/36)  

1. <Dary dvanástich kniežat na posviacku oltára>A stalo sa toho dňa, ktorého dokonal Mojžiš prácu postaviac príbytok a keď ho pomazal a posvätil ho i všetky jeho nádoby aj oltár i všetko jeho náradie a pomazal ich a posvätil ich,
2. že obetovali kniežatá Izraelove, hlavy domu svojich otcov, kniežatá to pokolení, tí, ktorí stáli nad tými spočítanými,
3. a doniesli svoj obetný dar pred JeHoVaHa: šesť pokrytých vozov a dvanásť volov, voz na dve kniežatá a vôl za jedného z nich. A obetovali ich pred príbytkom.
4. A JeHoVaH povedal Mojžišovi a riekol:
5. Vezmi od nich tie veci a budú nato, aby konaly službu stánu shromaždenia, a dáš ich Levitom, každému podľa povahy jeho služby.
6. Vtedy vzal Mojžiš vozy a voly a dal ich Levitom.
7. Dva vozy a štyri voly dal synom Geršonovým podľa povahy ich služby.
8. A štyri vozy a osem volov dal synom Meráriho podľa povahy ich služby, do ruky Itamára, syna Árona, kňaza.
9. Synom Kehátovým nedal, lebo na nich bola sverená služba v svätyni; svoje bremä nosili na pleci.
10. Potom obetovaly kniežatá na posviacku oltára v deň, v ktorý bol pomazaný, a kniežatá obetovaly svoj obetný dar pred oltárom.
11. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Kniežatá budú obetovať po jednom, takže jedného dňa bude obetovať jedno knieža a druhého dňa bude obetovať druhé knieža svoj obetný dar k posviacke oltára.
12. Takým činom obetoval prvého dňa svoj obetný dar Názon, syn Amminadábov z pokolenia Júdovho.
13. A jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
14. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
15. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
16. jeden kozol na obeť za hriech
17. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Názona, syna Amminadábovho.
18. Druhého dňa obetoval Nataneel, syn Cuárov, knieža z pokolenia Izachárovho.
19. Obetoval svoj obetný dar: jednu striebornú misu, sto tridsať šeklov váhy, jednu striebornú čašu sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
20. jednu panvu váhy desať šeklov zlata, plnú kadiva,
21. jedného junca, jedného barana, jedného ročného baránka na zápalnú obeť,
22. jedného kozla na obeť za hriech
23. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Nataneela, syna Cuárovho.
24. Tretieho dňa knieža synov Zabulonových, Eliáb, syn Chelonov.
25. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
26. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
27. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
28. jeden kozol na obeť za hriech
29. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Eliába, syna Chelonovho.
30. Štvrtého dňa knieža synov Rúbenových, Elicúr, syn Šedeúrov.
31. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
32. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
33. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
34. jeden kozol na obeť za hriech
35. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Elicúra, syna Šedeúrovho.
36. Piateho dňa knieža synov Simeonových, Šelumiel, syn Cúrišaddajov.
37. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
38. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
39. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
40. jeden kozol na obeť za hriech
41. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Šelumiela, syna Cúrišaddajovho.
42. Šiesteho dňa knieža synov Gádových, Eliasaf, syn Deuelov.
43. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
44. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
45. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
46. jeden kozol na obeť za hriech
47. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Eliasafa, syna Deuelovho.
48. Siedmeho dňa knieža synov Efraimových, Elišáma, syn Ammihúdov.
49. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
50. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
51. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
52. jeden kozol na obeť za hriech
53. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Elišámu, syna Ammihúdovho.
54. Ôsmeho dňa knieža synov Manassesových, Gamaliel, syn Pedahcúrov.
55. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
56. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
57. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
58. jeden kozol na obeť za hriech
59. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Gamaliela, syna Pedahcúrovho.
60. Deviateho dňa knieža synov Benjaminových, Abidán, syn Gideoniho.
61. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
62. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
63. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
64. jeden kozol na obeť za hriech
65. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Abidána, syna Gideoniho.
66. Desiateho dňa knieža synov Dánových, Achiezer, syn Ammišaddajov.
67. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
68. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
69. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
70. jeden kozol na obeť za hriech
71. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Achiezera, syna Ammišaddajovho.
72. Jedenásteho dňa knieža synov Aserových, Pagiel, syn Ochránov.
73. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
74. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
75. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
76. jeden kozol na obeť za hriech
77. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Pagiela, syna Ochránovho.
78. Dvanásteho dňa knieža synov Naftaliho, Achíra, syn Enánov.
79. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa sto tridsať šeklov váhy, jedna strieborná čaša sedemdesiat šeklov váhy v šekle svätyne, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť,
80. jedna panva váhy desať šeklov zlata, plná kadiva,
81. jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeť,
82. jeden kozol na obeť za hriech
83. a na bitnú obeť pokojnú dva voly, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Achíru, syna Enánovho.
84. <Súčet darovaného>To bola posviacka oltára v deň, v ktorý bol pomazaný, od kniežat Izraelových, dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných čiaš, dvanásť zlatých panví.
85. Jedna strieborná misa vážila sto tridsať šeklov a sedemdesiat jedna čaša. Všetkého striebra tých nádob bolo dva tisíce štyristo šeklov v šekle svätyne.
86. Dvanásť zlatých panví, plných kadiva; každá panva vážila desať šeklov v šekle svätyne. Všetkého zlata tých panví bolo sto dvadsať šeklov.
87. Všetkého dobytka na zápalnú obeť bolo dvanásť juncov, dvanásť baranov, dvanásť ročných baránkov a ich obilná obeť; dvanásť kozlov na obeť za hriech.
88. A všetkého dobytka bitnej obeti pokojnej bolo dvadsaťštyri juncov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat kozlov a šesťdesiat ročných baránkov. To bola posviacka oltára, potom, keď bol pomazaný.
89. A keď vchádzal Mojžiš do stánu shromaždenia, aby s ním hovoril Bôh, počul hlas hovoriaceho k sebe sponad pokrývky čiže zľutovnice, ktorá bola na truhle svedoctva, zpomedzi tých dvoch cherubínov. A tak hovorieval k nemu.

  Numbers (7/36)