Numbers (5/36)  

1. <Nečistých za stány>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Prikáž synom Izraelovým, aby vyhnali z tábora všetkých malomocných a všetkých, ktorý tečú, i všetkých nečistých, poškvrnených od mŕtveho,
3. vyženiete jako osoby mužského tak aj osoby ženského pohlavia; von za tábor ich vyženiete, aby nezanečisťovali svojich táborov, medzi ktorými ja bývam.
4. A synovia Izraelovi učinili tak a vyhnali ich von za tábor, tak ako hovoril JeHoVaH Mojžišovi, tak učinili synovia Izraelovi.
5. <Vyznanie viny>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
6. Hovor synom Izraelovým: Keby niektorý muž alebo niektorá žena učinili nejaký hriech, akýkoľvek hriech človeka, dopustiac sa tajne prestúpenia proti JeHoVaHovi, a previnila by sa tá duša,
7. vtedy vyznajú svoj hriech, ktorý učinili. A človek navráti to, čím sa previnil, v jeho plnej sume a pridá k tomu jeho pätinu a dá tomu, proti komu sa previnil.
8. A keby oškodený človek nemal príbuzného, ktorému by vrátil to, čím sa previnil, bude vrátené JeHoVaHovi, kňazovi, krome barana obeti pokrytia hriechu, ktorým pokryjú na ňom jeho hriech.
9. A každá obeť pozdvihnutia, čo do jakýchkoľvek svätých vecí od synov Izraelových, ktoré by doniesli kňazovi, jeho bude.
10. A čo kto má zo svätých vecí, jeho bude. Čo kto dá kňazovi, jeho bude.
11. <Nevera u ženy>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
12. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Nech by to bol ktorýkoľvek muž, keby sa odchýlila jeho žena a dopustila by sa proti nemu hriechu nevery,
13. takže by ležal niekto s ňou a obcoval telesne, a bolo by to skryté pred očima jej muža, a tajila by sa, kým by bola poškvrnená, a nebolo by svedka proti nej, a sama by nebola prichytená,
14. a keby prišiel na neho duch žiarlivosti, takže by žiarlil na svoju ženu a ona by bola skutočne poškvrnená, alebo keby prišiel na neho duch žiarlivosti, takže by žiarlil na svoju ženu, kým by ona nebola poškvrnená,
15. vtedy dovedie človek svoju ženu ku kňazovi a donesie i jej obetný dar s ňou, desatinu efy jačmennej múky. Nenaleje na ňu oleja ani nedá k nej kadiva, lebo je to obilná obeť z veľkej žiarlivosti, obilná obeť pamätná, upomínajúca na neprávosť.
16. A kňaz ju dovedie a postaví ju pred JeHoVaHa.
17. Potom naberie kňaz svätej vody do hlinenej nádoby a kňaz vezme i prachu, ktorý bude na zemi v príbytku, a dá do vody.
18. A kňaz postaví ženu pred JeHoVaHa a rozpustí hlavu ženy a dá na jej ruky obilnú obeť pamätnú; je to obilná obeť veľkej žiarlivosti, a v ruke kňaza bude horká voda, ktorá pôsobí kliatbu.
19. A kňaz ju zaviaže prísahou, a povie žene: Ak neležal s tebou cudzí muž, a jestli si sa neodchýlila od svojho muža do nečistoty, buď čistá od tejto horkej vody, ktorá pôsobí kliatbu.
20. Ale jestli si sa ty odchýlila od svojho muža a jestli si poškvrnená, a ležal s tebou a obcoval s tebou telesne niekto iný krome tvojho muža -
21. a tedy zaviaže kňaz ženu prísahou kliatby, a kňaz povie žene: Nech ťa vydá JeHoVaH v zlorečenstvo a v preklínanie prostred tvojho ľudu dajúc JeHoVaH to, aby tvoje bedro padalo s teba a tvoje brucho napuchlo.
22. A vtedy vojde táto voda, ktorá pôsobí kliatbu, do tvojho života, aby spôsobila to, že by napuchlo tvoje brucho a odpadlo tvoje bedro. A žena povie na to: Ameň, ameň.
23. Potom zapíše kňaz tieto kliatby do knihy a smyje do horkej vody
24. a dá žene piť horkú vodu, ktorá pôsobí kliatbu, a voda, ktorá pôsobí kliatbu, vojde do nej a obráti sa na horkosť.
25. Potom vezme kňaz z ruky ženy obilnú obeť veľkej žiarlivosti a bude ju sem a ta vznášať pred JeHoVaHom a bude ju obetovať na oltári.
26. A kňaz vezme za hrsť z obilnej obeti, jej obeť na pamäť, a bude páliť na oltári a potom dá žene vypiť vodu.
27. A keď jej dá vypiť vodu, stane sa, ak je poškvrnená a dopustila sa hriechu nevery proti svojmu mužovi, že vojde do nej voda, ktorá pôsobí kliatbu, a obráti sa na horkosť, a jej brucho napuchne, a jej bedro odpadne, a žena bude na kliatbu prostred svojho ľudu.
28. Ale ak je žena nie poškvrnená, ale je čistá, bude nevinná a bude rodiť deti.
29. To je zákon o žiarlivosti, keby sa odchýlila žena od svojho muža a poškvrnila sa,
30. alebo zákon o mužovi, na ktorého by prišiel duch žiarlivosti a žiarlil by na svoju ženu. A postaví ženu pred JeHoVaHa, a kňaz jej učiní všetko podľa toho zákona.
31. A muž bude prostý neprávosti. Ale taká žena ponesie svoju neprávosť.

  Numbers (5/36)