Numbers (4/36)  

1. <Povinnosti Levitov. Povinnosť Kehátovcov. Čas služby>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol:
2. Spočítaj počet synov Kehátových zpomedzi synov Léviho podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov,
3. vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť do vojska, aby konali prácu v stáne shromaždenia.
4. Toto bude služba synov Kehátových v stáne shromaždenia, v svätyni svätých.
5. A keď sa bude rušať tábor, prijde Áron a jeho synovia a snímu oponu zastrenia a prikryjú ňou truhlu svedoctva.
6. A dajú na to prikrývadlo z jazvečej kože a na to na vrch prestrú rúcho zo samého hyacintovomodrého postavu a vovlečú sochory.
7. A na stôl tvári JeHoVaHovej prestrú rúcho z hyacintovomodrého postavu a dajú naň misy, lyžice, konvice a čaše na lievanie liatej obeti, a ustavičný chlieb bude na ňom.
8. Prestrú na to rúcho z červca, dvakrát farbeného, a prikryjú to pokryvou z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory.
9. A vezmú rúcho z hyacintovomodrého postavu a pokryjú svietnik svetla, jeho lampy, jeho štipce na čistenie a jeho dusítka i všetky nádoby na jeho olej, ktorými mu slúžia.
10. A zavinú ho i všetky jeho nádoby do pokryvy z jazvečej kože a dajú na nosidlo.
11. A na zlatý oltár prestrú rúcho z hyacintovomodrého postavu a pokryjú ho pokryvou z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory.
12. A tak vezmú všetky nádoby, potrebné k svätoslužbe, ktorými slúžia v svätyni, a dajú ich do rúcha z hyacintovomodrého postavu a pokryjú ich pokryvou z jazvečej kože a dajú na nosidlo.
13. Potom vyprázdnia oltár z popola a prestrú naň rúcho z purpuru.
14. A pokladú naň všetky jeho nádoby a náčinia, ktorými slúžia na ňom, nádoby na uhlie, vidlice, lopatky, čaše, všetky nádoby a náčinia oltára, a prestrú naň pokrývadlo z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory.
15. A keď to vykoná Áron so svojimi synmi, keď totiž pokryje svätyňu a všetko náradie svätyne, keďby sa mal rušať tábor, vtedy prijdú synovia Kehátovi, aby to niesli. Ale nech sa nedotknú svätyne, aby nezomreli. To je bremä synov Kehátových v stáne shromaždenia.
16. A úlohou Eleazára, syna Árona, kňaza, bude olej na svetlo a kadivo z voňavých vecí a obilný dar ustavičný a olej na pomazávanie, jeho úlohou bude starať sa o celý príbytok a o všetko, čo je v ňom, vo svätyni, a medzi jeho náradím.
17. A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol:
18. Hľaďte, aby ste nevyhubili pokolenia čeľadí Kehátovcov zpomedzi Levitov.
19. Toto im učiňte, aby žili a nepomreli. Keď sa budú blížiť svätyni svätých, Áron a jeho synovia prijdú a postavia ich každého k jeho službe a k jeho bremenu.
20. Ale tamtí nech neprijdú ani na okamih zo všetečnosti vidieť svätyňu, aby nezomreli.
21. <Povinnosť Geršonovcov>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
22. Spočítaj i počet synov Geršonových podľa domu ich otcov, podľa ich čeľadí.
23. Vo veku od tridsiatich rokov a vyše, až do veku päťdesiatich rokov ich spočítaš, všetkých súcich ísť do vojska, aby konali službu v stáne shromaždenia.
24. Toto bude služba čeľadí Geršonovcov: slúžiť a nosiť.
25. A budú nosiť pokrovce príbytku a stán shromaždenia, jeho pokrov, a pokrov z jazvečích koží, ktorý je na ňom povrchu, a záclonu dverí stánu shromaždenia
26. a koberce dvora a záclonu dverí brány dvora, ktorý je pri príbytku a pri oltári dookola, a ich povrazy a všetko náradie ich služby a všetko, čo je spravené pre ne, a budú slúžiť.
27. Na povel Árona a jeho synov bude sa diať všetka služba synov Geršonovcov čo do všetkých ich bremien a čo do všetkej ich služby. A uložíte na nich stráž, aby strážili všetky svoje bremená.
28. To bude služba čeľadí synov Geršonovcov v stáne shromaždenia. A ich stráž bude v ruke Itamára, syna Árona, kňaza.
29. <Povinnosť Meráriovcov>Čo do synov Meráriho, spočítaš ich podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov.
30. Vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov ich spočítaš, všetkých súcich ísť do vojska, aby konali službu v stáne shromaždenia.
31. Toto budú strážiť a nosiť čo do všetkej svojej služby v stáne shromaždenia: Dosky príbytku, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce,
32. a stĺpy dvora dookola, ich podstavce, ich kolíky, ich povrazy so všetkým ich náradím a to čo do všetkej svojej služby. A podľa mena vypočítate náradie, ktoré majú strážiť a nosiť.
33. To bude služba čeľadí synov Meráriho čo do všetkej ich služby v stáne shromaždenia pod správou Itamára, syna Árona, kňaza.
34. <Sčítanie Kehátovcov>Potom spočítal Mojžiš a Áron a kniežatá obce synov Kehátovcov podľa ich čeľadí a podľa domu ich otcov
35. vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť do vojska, určených pre službu v stáne shromaždenia.
36. A bolo ich napočítaných podľa ich čeľadí dva tisíce sedemsto päťdesiat.
37. To sú spočítaní z čeľadí Kehátovcov, všetko takí, ktorí slúžili v stáne shromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz JeHoVaHov, skrze Mojžiša.
38. <Sčítanie Geršonovcov>A spočítaných zo synov Geršonových podľa ich čeľadí a podľa domu ich otcov
39. vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť od vojska, určených pre službu v stáne shromaždenia,
40. a tedy bolo ich spočítaných podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov dva tisíce šesťsto tridsať.
41. To sú spočítaní z čeľadí synov Geršonových, všetko takí, ktorí slúžili v stáne shromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz JeHoVaHov.
42. <Sčítanie Meráriovcov>A spočítaných z čeľadí synov Meráriho podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov
43. vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť do vojska, určených pre službu v stáne shromaždenia,
44. a tedy bolo ich napočítaných podľa ich čeľadí tri tisíce dvesto.
45. To sú spočítaní z čeľadí synov Meráriho, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz JeHoVaHov, skrze Mojžiša.
46. <Suma>Všetkých spočítaných, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a kniežatá Izraelove, totiž Levitov, podľa ich čeľadí a podľa domu ich otcov
47. vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť konať službu a nosiť bremená v stáne shromaždenia,
48. a tedy bolo ich napočítaných osem tisíc päťsto osemdesiat;
49. na rozkaz JeHoVaHov ich spočítali, skrze Mojžiša, postaviac každého k jeho službe a k jeho bremenu. A jeho spočítaní boli tí, ktorých prikázal spočítať JeHoVaH Mojžišovi.

  Numbers (4/36)