Numbers (36/36)    

1. <O vydaji a dedičstve dcér Celafchadových>A pristúpili predáci otcov čeľade synov Gileáda, syna Machíra, syna Manassesovho, z čeľade synov Jozefových, a vraveli pred Mojžišom a pred kniežatami, hlavami to otcov synov Izraelových,
2. a riekli: JeHoVaH prikázal môjmu pánovi, dať synom Izraelovým zem do dedičstva losom, a taktiež bolo prikázané môjmu pánovi od JeHoVaHa, aby dal dedičstvo Celafchada, nášho brata, jeho dcéram.
3. A keby sa stalo, že by sa vydaly za niektorého zo synov iných pokolení synov Izraelových, vtedy bude odňaté ich dedičstvo od dedičstva našich otcov a bude pridané k dedičstvu pokolenia, do ktorého by sa vydaly, a bude odňaté od podielu nášho dedičstva, ktorý sa nám dostal losom.
4. A keď budú mať synovia Izraelovi rok plesania, pridané bude ich dedičstvo k dedičstvu pokolenia, do ktorého by sa vydaly, a tak bude ich dedičstvo odňaté od dedičstva pokolenia našich otcov.
5. Vtedy prikázal Mojžiš synom Izraelovým na rozkaz JeHoVaHov a riekol: Dobre hovorí pokolenie synov Jozefových.
6. Toto je to, čo prikázal JeHoVaH o dcérach Celafchadových povediac: Nech sa vydajú za toho, za koho sa im ľúbi, ale vydať sa vydajú len do niektorej čeľade pokolenia svojich otcov.
7. A nebude prechádzať dedičstvo synov Izraelových z pokolenia na pokolenie, ale nech každý zo synov Izraelových ľnú k dedičstvu pokolenia svojich otcov.
8. A každá dcéra, ktorá zdedí dedičstvo v niektorom z pokolení synov Izraelových, vydá sa za niekoho z čeľade pokolenia svojho otca, aby vlastnili synovia Izraelovi každý dedičstvo svojich otcov.
9. A tak neprejde dedičstvo z pokolenia na iné pokolenie, ale každý budú ľnúť ku svojmu dedičstvu, všetky pokolenia synov Izraelových.
10. A dcéry Celafchadove urobily tak, ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi,
11. lebo Machla, Tirca a Chogla, Milka a Noa, dcéry Celafchadove, vydaly sa za synov svojich strýcov.
12. Vydaly sa do rodín z čeľadí synov Manassesa, syna Jozefovho, a tak zostalo ich dedičstvo pri pokolení čeľade ich otca.
13. To sú prikázania a súdy, ktoré prikázal JeHoVaH skrze Mojžiša synom Izraelovým v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu.

  Numbers (36/36)