Numbers (34/36)  

1. <Hranice zasľúbenej zeme>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Prikáž synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme Kanaána - to je tá zem, ktorá vám pripadne do dedičstva, zem Kanaána, podľa svojich hraníc -,
3. južná strana vám bude od púšte Tsin popri území Edomovom. A južná hranica vám bude od konca Slaného mora na východ.
4. A hranica sa vám obráti od juhu hore ku svahu Akrabbím a prejde do Tsina a bude mať svoje východiská južne od Kádeš-barnee a vyjde do Chacar-adára a odtiaľ prejde do Acmony.
5. A hranica sa obráti z Acmony k Egyptskému potoku a bude sa tiahnuť na západ a vyjde k moru.
6. A čo do západnej hranice, budete mať Veľké more, to bude hranicou. To vám bude západnou hranicou.
7. A toto vám bude severnou hranicou: od Veľkého mora vyznačíte si vrch Hor.
8. Od vrchu Hor si vyznačíte hranicu až ta, kde sa vchádza do Hamatu, a hranica sa bude končiť pri Cedáde.
9. A odtiaľ vyjde hranica do Zifróna a bude sa končiť pri Chacarenáne. To vám bude severnou hranicou.
10. A konečne si vyznačíte za hranicu na východ: od Chacarenána do Šefáma.
11. A zo Šefáma pojde hranica dolu do Ribly od východu Ajina. Potom pojde hranica dolu a bude sahať až ku strane mora Kineret, na východ.
12. A hranica pojde dolu k Jordánu a bude sa končiť pri Slanom mori. To vám bude tá zem podľa svojich hraníc dookola.
13. A Mojžiš prikázal synom Izraelovým a riekol: Toto je tá zem, ktorú dostanete do dedičstva losom, ktorú prikázal JeHoVaH dať deviatim pokoleniam a polovici pokolenia Manassesovho.
14. Lebo pokolenie synov Rúbenových podľa domu svojich otcov a pokolenie synov Gádových podľa domu svojich otcov už vzali, aj polovica pokolenia Manassesovho už vzali svoje dedičstvo.
15. Dve pokolenia a polovica pokolenia vzali svoje dedičstvo za Jordánom naproti Jerichu, na východ, na východ slnka.
16. <Mužovia, ktorí mali deliť zem>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
17. Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia zem do dedičstva: Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov.
18. A priberiete po jednom kniežati z každého pokolenia, aby spolu s vami rozdelili zem do dedičstva.
19. A toto sú mená tých mužov: za pokolenie Júdovo Kálef, syn Jefunneho;
20. za pokolenie synov Simeonových Šemuel, syn Ammihúdov;
21. za pokolenie Benjaminovi Elidád, syn Kislonov;
22. za pokolenie synov Dánových knieža, Bukki, syn Jogliho;
23. za synov Jozefových: za pokolenie synov Manassesových knieža, Channiel, syn Efodov;
24. za pokolenie synov Efraimových knieža, Kemuel, syn Šiftánov;
25. za pokolenie synov Zabulonových knieža, Elicáfan, syn Parnáchov;
26. za pokolenie synov Izachárových knieža, Paltiel, syn Azzánov;
27. za pokolenie synov Aserových knieža, Achihúd, syn Šelomiho,
28. a za pokolenie synov Naftaliho knieža, Pedahel, syn Ammihúdov.
29. To sú tí, ktorým prikázal JeHoVaH, aby rozdelili synom Izraelovým dedičstvo v Kananejskej zemi.

  Numbers (34/36)