Numbers (33/36)  

1. <Štyridsaťdva pochodov synov Izraelových>Toto sú pochody synov Izraelových, ktorí vyšli z Egyptskej zeme po svojich zástupoch pod správou Mojžiša a Árona.
2. A Mojžiš spísal ich východiská podľa ich pochodov, ktoré konali na rozkaz JeHoVaHov, a tedy toto sú ich pochody podľa ich východísk.
3. Najprv sa rušali z Ramsésa prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca. Na druhý deň po Veľkej noci vyšli synovia Izraelovi vysokou rukou pred očami všetkých Egypťanov.
4. A Egypťania vtedy pochovávali tých, ktorých pobil JeHoVaH medzi nimi, všetkých prvorodených, aj na ich bohoch vykonal JeHoVaH súdy.
5. A synovia Izraelovi sa rušali z Ramsésa a položili sa táborom v Sukkóte.
6. A keď odišli zo Sukkóta, táborili v Étame, ktoré je na pokraji púšte.
7. A keď odišli z Étama, zase sa obrátili k Pi-hachirótu, ktoré je naproti Bál-cefonu, a táborili pred Migdolom.
8. A keď odišli zpred Hachiróta, išli stredom mora na púšť, a keď ušli cesty troch dní po púšti Étame, táborili v Mare.
9. A keď odišli z Mary, prišli do Élima. A v Élime bolo dvanásť pramenných studní vody a sedemdesiat paliem, a táborili tam.
10. A keď odišli z Élima, táborili pri Červenom mori.
11. A keď odišli od Červeného mora, táborili na púšti Sín.
12. A keď odišli z púšte Sín, táborili v Dofke.
13. A keď odišli z Dofky, táborili v Alúši.
14. A keď odišli z Alúša, táborili v Refidime, a tam nemal ľud vody na pitie.
15. A keď odišli z Refidima, táborili na púšti Sinai.
16. A keď odišli z púšte Sinai, táborili v Kibrót-hattáve.
17. A keď odišli z Kibrót-hattávy, táborili v Chaceróte.
18. A keď odišli z Chaceróta, táborili v Retme.
19. A keď odišli z Retmy, táborili v Rimmon-páreci.
20. A keď odišli z Rimmon-páreca, táborili v Libne.
21. A keď odišli z Libny, táborili v Risse.
22. A keď odišli z Rissy, táborili v Keheláte.
23. A keď odišli z Keheláty, táborili na vrchu Šáfer.
24. A keď odišli s vrchu Šáfer, táborili v Charáde.
25. A keď odišli z Charády, táborili v Makhelóte.
26. A keď odišli z Makhelóta, táborili v Táchate.
27. A keď odišli z Táchata, táborili v Tárachu.
28. A keď odišli z Tárachu, táborili v Mitke.
29. A keď odišli z Mitky, táborili v Chašmone.
30. A keď odišli z Chašmony, táborili v Moseróte.
31. A keď odišli z Moseróta, táborili v Bené-jakane.
32. A keď odišli z Bené-jakana, táborili v Chor-gidgáde.
33. A keď odišli z Chor-gidgáda, táborili v Jotbate.
34. A keď odišli z Jotbaty, táborili v Abrone.
35. A keď odišli z Abrony, táborili v Ecion-gábere.
36. A keď odišli z Ecion-gábera, táborili na púšti Tsin, a to je Kádeš.
37. A keď odišli z Kádeša, táborili na vrchu Hor, na pohraničí zeme Edomovej.
38. A Áron, kňaz, vyšiel na vrch Hor na rozkaz JeHoVaHov a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení synov Izraelových z Egyptskej zeme, piateho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca.
39. A Áronovi bolo sto dvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hore.
40. A počul i Kananej, kráľ Arádu, ktorý býval na juhu v Kananejskej zemi, že idú synovia Izraelovi.
41. A keď odišli s vrchu Hora, táborili v Calmone.
42. A keď odišli z Calmony, táborili vo Fúnone.
43. A keď odišli z Fúnona, táborili v Obóte.
44. A keď odišli z Obóta, táborili na vŕškoch Abárim na hranici Moábovej.
45. A keď odišli s vŕškov, táborili v Díbon-gáde.
46. A keď odišli z Díbon-gáda, táborili v Almon-diblataime.
47. A keď odišli z Almon-diblataimy, táborili na vrchoch Abárim oproti Nébu.
48. A keď odišli s vrchov Abárim, táborili v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu.
49. A pri Jordáne táborili od Bétješimota až po Ábel-šittím v Arbót-moábe.
50. <Rozkaz JeHoVaHov vyhnať Kananejov>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu a riekol:
51. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď prejdete cez Jordán do zeme Kanaána,
52. vyženiete všetkých obyvateľov zeme zpred svojej tvári a zahubíte všetky ich modlárske obrazy, aj všetky ich liate obrazy zkazíte a zničíte všetky ich výšiny.
53. A zaujmete zem dedične a budete bývať v nej, lebo vám som dal zem, aby ste ňou vládli dedične.
54. A rozdelíte si zem do dedičstva losom podľa svojich čeľadí, takže tomu, ktorého bude viacej, dáte viacej jeho dedičstva, a tomu, ktorého bude menej, dáš menej jeho dedičstva. Miesto, na ktoré komu vyjde los, to bude jeho; podľa pokolení svojich otcov dostanete dedičstvo.
55. <Vyhnať Kananeja>Ale ak nevyženiete obyvateľov zeme zpred svojej tvári, stane sa to, že tí, ktorých ponecháte z nich, budú tŕňami vo vašich očiach a bodliakmi vo vašich bokoch a budú vás sužovať na zemi, v ktorej budete bývať.
56. A stane sa, že to, čo som mienil učiniť im, učiním vám.

  Numbers (33/36)