Numbers (32/36)  

1. <Synovia Rúbenovi, Gádovi a polovica synov Manassesových dostanú Oblakový a ohnivý stĺp>A synovia Rúbenovi a synovia Gádovi mali mnoho dobytka, náramne mnoho. A keď videli zem Jazer a zem Gileád, že hľa, to miesto je príhodné miesto pre dobytok,
2. prišli synovia Gádovi a synovia Rúbenovi a riekli Mojžišovi a Eleazárovi, kňazovi, i kniežatám obce takto:
3. Atarót, Díbon, Jazer, Nimra, Chešbon, Elaleh, Sebám, Nébo a Beon,
4. zem to, ktorú zbil JeHoVaH pred obcou Izraelovou, je zem príhodná pre dobytok, a tvoji služobníci majú dobytok.
5. A ešte riekli: Ak sme našli milosť v tvojich očiach, nech sa dá tá zem tvojim služobníkom do državia; nevoď nás za Jordán.
6. <Mojžiš ich karhá a vystríha>Na to riekol Mojžiš synom Gádovým a synom Rúbenovým: Či azda vaši bratia pojdú do boja, a vy budete tu sedieť?
7. Nuž prečo zdŕžate a odvraciate srdce synov Izraelových, aby neprešli do zeme, ktorú im dal JeHoVaH?
8. Tak urobili vaši otcovia, keď som ich bol poslal z Kádeš-barnee, aby prehliadli zem.
9. Zašli hore až po dolinu Eškol a videli zem, zdržali a odvrátili srdce synov Izraelových, aby neišli do zeme, ktorú im dal JeHoVaH.
10. A preto sa toho dňa rozpálil hnev JeHoVaHov, takže prisahal povediac:
11. Prisahám, že mužovia, ktorí vyšli hore z Egypta vo veku od dvadsiatich rokov a vyše, neuvidia zeme, ktorú som prísahou zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, lebo ma nenasledovali cele,
12. krome Kálefa, syna Jefunneho, Kenezeja, a Jozuu, syna Núnovho, lebo cele nasledovali JeHoVaHa.
13. A rozpálil sa hnev JeHoVaHov na Izraela, a spôsobil to, aby sa potulovali po púšti štyridsať rokov, dokiaľ nevyhynulo všetko to pokolenie, ktoré robilo to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových.
14. A hľa, vy ste nastúpili na miesto svojich otcov, plemä hriešnych mužov, aby ste ešte pridávali na páľu hnevu JeHoVaHovho proti Izraelovi,
15. lebo sa odvraciate zpät nenasledujúc ho, a on ho zase len nechá na púšti, a budete príčinou zkazy všetkého tohoto ľudu.
16. <Žiadatelia sľubujú vernosť>Vtedy pristúpili k nemu a riekli: Len ohrady tu vystavíme pre svoj dobytok a mestá pre svoje deti,
17. a my sa rýchle vyzbrojíme a pojdeme pred synmi Izraelovými, dokiaľ ich nedovedieme na ich miesto, a naše deti budú bývať v ohradených mestách pre nepriateľských obyvateľov zeme.
18. Nevrátime sa do svojich domov, dokiaľ nezdedia synovia Izraelovi, každý svojho dedičstva.
19. Lebo nedostaneme s nimi dedičstva za Jordánom alebo tam ďalej, keď sa nám dostane naše dedičstvo za Jordánom na východ.
20. Vtedy im povedal Mojžiš: Ak učiníte tú vec, ak sa ozbrojíte a pojdete pred JeHoVaHom do boja,
21. a prejde vám každý ozbrojený cez Jordán pred JeHoVaHom a zostane tam, dokiaľ nevyženie svojich nepriateľov od svojej tvári,
22. a dokiaľ nebude zem podmanená pred JeHoVaHom, a len potom sa vrátite, budete bez viny pred JeHoVaHom a pred Izraelom, a tak vám bude táto zem dedičným državím pred JeHoVaHom.
23. Ale ak myslíte, že neučiníte tak, vtedy hľa, zhrešili ste proti JeHoVaHovi, a poznajte svoj hriech, ktorý vás nájde.-
24. Vystavte si mestá pre svoje deti a stáje pre svoj dobytok, a to, čo vyšlo z vašich úst, učiňte.
25. A synovia Gádovi a synovia Rúbenovi odpovedali Mojžišovi a riekli: Tvoji služobníci učinia tak, ako rozkazuje náš pán:
26. naše deti, naše ženy, náš dobytok a všetky naše hovädá budú tam, v mestách Gileáda,
27. a tvoji služobníci prejdú, každý ozbrojený do vojny, idúc pred JeHoVaHom do boja, tak ako hovorí náš pán.
28. <Mojžiš nariaďuje o nich Eleazárovi>A Mojžiš prikázal o nich Eleazárovi, kňazovi, a Jozuovi, synovi Núnovmu, i hlavám otcov pokolení synov Izraelových.
29. A Mojžiš im povedal: Ak prejdú synovia Gádovi a synovia Rúbenovi s vami Jordán, každý ozbrojený do boja, idúc pred JeHoVaHom, a keď už bude zem podmanená pred vami, dáte im zem Gileád do dedičného državia.
30. Ale keby neprešli ozbrojení s vami, dostanú državie medzi vami v zemi Kanaána.
31. Na to odpovedali synovia Gádovi a synovia Rúbenovi a riekli: To, čo hovoril JeHoVaH tvojim služobníkom, tak to učiníme;
32. my prejdeme ozbrojení pred JeHoVaHom do zeme Kanaána, a naše državie nášho dedičstva bude tu za Jordánom.
33. <Obdržané dedičstvo>A tak im dal Mojžiš, synom Gádovým a synom Rúbenovým a polovici pokolenia Manassesa, syna Jozefovho, kráľovstvo Síchona, amorejského kráľa, a kráľovstvo Óga, bázanského kráľa, zem i s jej mestami v hraniciach, mestá zeme dookola.
34. A synovia Gádovi vystavili Díbon, Atarót a Aroér
35. a Atarót-šofan, Jazer a Jogbehu
36. a Bét-nimru a Bét-cháran, ohradené mestá, i stáje pre drobný dobytok.
37. A synovia Rúbenovi vystavili Chešbon, Elale a Kirjataim
38. a Nébo a Bál-meon, premeniac im mená, i Sibmu, a dali iné mená mestám, ktoré vystavili.
39. Potom odišli synovia Machíra, syna Manassesovho, do Gileáda a vzali ho a hnali Amoreja, ktorý býval v ňom.
40. A Mojžiš dal Gileád Machírovi, synovi Manassesovmu, a býval v ňom.
41. A Jair, syn Manassesov, išiel a zaujal ich dediny a nazval ich dedinami Jairovými.
42. A Nóbach išiel a zaujal Kenát a jeho mestečká a pomenoval ho Nóbachom, svojím menom.

  Numbers (32/36)