Numbers (3/36)  

1. <Rody Áronove>Toto sú rody Áronove a Mojžišove v deň, v ktorý hovoril JeHoVaH s Mojžišom na vrchu Sinai.
2. A toto sú mená synov Áronových: prvorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.
3. Toto sú teda mená synov Áronových, pomazaných kňazov, ktorým naplnili ich ruku, aby konali kňazskú službu.
4. A Nádab a Abíhu zomreli pred JeHoVaHom, keď obetovali cudzí oheň pred JeHoVaHom na púšti Sinai. A nemali synov. Preto konal kňazskú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svojho otca.
5. <Stráž Levitov. Levitovia daní Áronovi>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
6. Priveď pokolenie Léviho a postav ho pred Árona, kňaza, aby mu posluhovali.
7. A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom shromaždenia, aby konali službu príbytku.
8. A budú strážiť všetko náradie stánu shromaždenia a stráž synov Izraelových, aby konali službu príbytku.
9. A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom; jemu sú cele daní od synov Izraelových.
10. A ustanovíš Árona a jeho synov k službe v stáne, a budú ostríhať svoje kňazstvo. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie.
11. A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
12. Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Izraelových namiesto všetkých prvorodených, otvárajúcich život, zo synov Izraelových, a tedy Levitovia sú moji,
13. pretože je mojím všetko prvorodené. Toho dňa, keď som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som si všetko prvorodené v Izraelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som JeHoVaH.
14. <Sčítanie Levitov>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol:
15. Spočítaj synov Léviho podľa domu ich otcov, podľa ich čeľadí; všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše ich spočítaš.
16. Vtedy ich spočítal Mojžiš na rozkaz JeHoVaHov, tak ako mu bolo rozkázané.
17. A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári.
18. A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Libni a Šimei.
19. A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Amram a Jishár, Hebron a Uzziel.
20. A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Machli a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich otcov.
21. <Geršonova čeľaď a jej úloha>Geršonove čeľade boly: čeľaď Libniho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonovcov.
22. Ich spočítaných v počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše, teda ich spočítaných bolo sedem tisíc päťsto.
23. Čeľade Geršonovcov táborily za príbytkom na strane k moru.
24. A kniežaťom domu otca Geršonovcov bol Eliasaf, syn Laelov.
25. A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho pokrov a záclona dverí stánu shromaždenia,
26. a koberce dvora a záclona dverí dvora, ktorý je pri príbytku a pri oltári dookola a jeho povrazy na všelijakú jeho potrebu.
27. <Kehátova čeľaď a jej úloha>Kehátove čeľade boly: čeľaď Amrámovcov, čeľaď Jishárovcov, čeľaď Hebronovcov a čeľaď Uzzielovcov. To sú čeľade Kehátovcov.
28. V počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše ich bolo osem tisíc šesťsto, ktorí strážili stráž svätyne.
29. Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbytku na juh.
30. A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátovcov bol Elicafán, syn Uzzielov.
31. A to, čo im bolo sverené strážiť, bola truhla, stôl, svietnik, oltáre a nádoby svätyne, ktorými konali svätú službu, a záclona a všetka jej služba, služba svätyne.
32. A kniežaťom kniežat Levitov bol Eleazár, syn Árona, kňaza, ustanovený nad tými, ktorí strážili stráž svätyne.
33. <Meráriho čeľaď a jej úloha>Meráriho čeľade boly: čeľaď Machliho a čeľaď Múšiho. To sú čeľade Meráriho.
34. Ich spočítaných v počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše bolo šesť tisíc dvesto.
35. A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichailov. Po strane príbytku táborili na sever.
36. Úlohou synov Meráriho bolo strážiť dosky príbytku, jeho zásuvky, jeho stĺpy, jeho podstavce a všetko jeho náradie a všetku jeho službu
37. i stĺpy dvora dookola a ich podstavce, ich kolíky aj ich povrazy.
38. A tí, ktorí táborili pred príbytkom, napredku pred stánom shromaždenia na východ, boli Mojžiš, Áron a jeho synovia, ktorí strážili stráž svätyne, za stráž synov Izraelových. A vraj cudzí, kto by sa priblížil, zomrie.
39. Všetkých spočítaných z Levitov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz JeHoVaHov podľa ich čeľadí, teda všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše bolo dvadsaťdva tisíc.
40. <Prvorodení od jedného mesiaca a vyše>A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Spočítaj všetkých prvorodených mužského pohlavia zo synov Izraelových vo veku od jedného mesiaca a vyše a spočítaj počet ich mien.
41. A vezmeš Levitov mne - Ja som JeHoVaH - namiesto všetkých prvorodených zo synov Izraelových. I dobytok Levitov vezmeš namiesto všetkého prvorodeného z dobytka synov Izraelových.
42. Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu prikázal JeHoVaH, všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými.
43. A bolo všetkých prvorodených mužského pohlavia v počte mien vo veku od jedného mesiaca a vyše, ich spočítaných, dvadsaťdva tisíc dvesto sedemdesiattri.
44. <Levitovia za prvorodených. Šekel svätyne>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
45. Vezmi Levitov namiesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými i dobytok Levitov namiesto ich dobytka, a Levitovia budú moji. Ja som JeHoVaH.
46. A čo do tých dvesto sedemdesiattri vykúpených, zbývajúcich nad Levitov, z prvorodených zo synov Izraelových,
47. vezmeš po päť šeklov od hlavy, v šekle svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvadsať gér.
48. A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkupné to vykúpených, ktorí zbývajú medzi nimi nad ich počet.
49. Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levitmi,
50. od prvorodených zo synov Izraelových vzal tie peniaze, tisíc tristo a šesťdesiatpäť šeklov v šekle svätyne.
51. A tedy dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na rozkaz JeHoVaHov, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.

  Numbers (3/36)