Numbers (26/36)  

1. <Druhé sčítanie synov Izraelových>A stalo sa po tej rane, že riekol JeHoVaH Mojžišovi a Eleazárovi, synovi Árona, kňaza, povediac:
2. Spočítajte počet celej obce synov Izraelových vo veku od dvadsiatich rokov a vyše podľa domu ich otcov, každého, ktorý je súci ísť von do vojska v Izraelovi.
3. Vtedy hovoril s nimi Mojžiš a Eleazár, kňaz, v Arbót-moábe, pri Jordáne, naproti Jerichu, a riekli:
4. Spočítajte mužov vo veku od dvadsiatich rokov a vyše, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi a synom Izraelovým, ktorí vyšli z Egyptskej zeme.
5. Rúben, prvorodený Izraelov. Synovia Rúbenovi: Chanoch, z ktorého pošla chanochovská čeľaď; po Fallúvovi bola fallú-vovská čeľaď;
6. po Checronovi bola checronovská čeľaď, po Charmim charmiovská čeľaď.
7. To sú čeľade Rúbenovcov. A bolo ich načítaných štyridsaťtri tisíc sedemsto tridsať.
8. A synovia Fallú-vovi: Eliáb.
9. A synovia Eliábovi: Nemuel, Dátan a Abíram. To je ten Dátan a Abíram, ktorí bývali volávaní do rady obce, ktorí sa vadili na Mojžiša a na Árona v rote Kórachovej, keď sa vadili na JeHoVaHa,
10. pre čo potom otvorila zem svoje ústa a pohltila ich aj Kóracha, keď zomrela tá rota, a keď strávil oheň tých dvesto päťdesiat mužov, a stali sa výstrahou.
11. Ale synovia Kórachovi nezomreli.
12. Synovia Simeonovi po svojich čeľadiach. Po Namuelovi bola namuelovská čeľaď: po Jamínovi jamínovská čeľaď, po Jachínovi jachínovská čeľaď,
13. po Zérachovi zérachovská čeľaď, po Saulovi saulovská čeľaď.
14. To sú čeľade Simeonovcov, dvadsaťdva tisíc dvesto.
15. Synovia Gádovi po svojich čeľadiach. Po Cefonovi cefonovská čeľaď, po Chaggim chaggiovská čeľaď, po Šúnim šuniovská čeľaď,
16. po Oznim ozniovská čeľaď, po Érim ériovská čeľaď,
17. po Arodovi arodovská čeľaď, po Arelim areliovská čeľaď.
18. To sú čeľade synov Gádových podľa svojich počítaných, štyridsať tisíc päťsto.
19. Synovia Júdovi: Ér a Onán. Ale Ér a Onán zomreli v Kanaánskej zemi.
20. A synovia Júdovi boli po svojich čeľadiach: po Šélovi bola šélovská čeľaď, po Fáresovi fáresovská čeľaď, po Zérachovi zérachovská čeľaď.
21. A synovia Fáresovi boli: po Checronovi checronovská čeľaď, po Chamulovi chamulovská čeľaď.
22. To sú čeľade Júdove podľa svojich počítaných, sedemdesiatšesť tisíc päťsto.
23. Synovia Izachárovi po svojich čeľadiach: Tolah, od ktorého je tolahovská čeľaď, po Fuvá-vovi fúnska čeľaď,
24. po Jašubovi jašubovská čeľaď, po Šimronovi šimronovská čeľaď.
25. To sú čeľade Izachárove podľa svojich počítaných, šesťdesiatštyri tisíc tristo.
26. Synovia Zabulonovi po svojich čeľadiach: po Séredovi bola séredovská čeľaď, po Elonovi elonovská čeľaď, po Jachleelovi jachleelovská čeľaď.
27. To sú čeľade Zabulonovcov podľa svojich počítaných šesťdesiat tisíc päťsto.
28. Synovia Jozefovi po svojich čeľadiach, Manasses a Efraim.
29. Synovia Manassesovi: po Machírovi bola machírovská čeľaď. A Machír splodil Gileáda. Po Gileádovi bola gileádovská čeľaď.
30. Toto sú synovia Gileádovi: Jezer, od ktorého je jezerovská čeľaď, po Chélekovi chélekovská čeľaď.
31. A Azriel, azrielovská čeľaď; Síchem, síchemovská čeľaď,
32. Šemída, šemídovská čeľaď; Chéfer, chéferovská čeľaď.
33. A Celafchad, syn Chéferov, nemal synov, iba dcéry. A mená dcér Celafchadových boly: Machla a Noa, Chogla, Milka a Tirca.
34. To sú čeľade Manassesove, a ich počítaných bolo päťdesiatdva tisíc sedemsto.
35. Toto sú synovia Efraimovi po svojich čeľadiach: po Šutelachovi šutelachovská čeľaď, po Bécherovi bécherovská čeľaď, po Tachanovi tachanovská čeľaď.
36. A toto sú synovia Šutelachovi: po Éranovi éranovská čeľaď.
37. To sú čeľade synov Efraimových podľa svojich počítaných, tridsaťdva tisíc päťsto. To sú synovia Jozefovi po svojich čeľadiach.
38. Synovia Benjaminovi po svojich čeľadiach: po Bélahovi bélahovská čeľaď, po Ašbélovi ašbélovská čeľaď, po Achíramovi achíramovská čeľaď,
39. po Šefufámovi šefufámovská čeľaď, po Chúfamovi chúfamovská čeľaď.
40. A synovia Bélahovi boli: Ared a Naaman, odtiaľ aredovská čeľaď, po Naamanovi naamanovská čeľaď.
41. To sú synovia Benjaminovi po svojich čeľadiach, a ich počítaných bolo štyridsaťpäť tisíc šesťsto.
42. Toto sú synovia Dánovi po svojich čeľadiach: po Šuchámovi šuchámovská čeľaď. To sú čeľade Dánove po svojich čeľadiach.
43. Všetkých šuchámovských čeľadí podľa ich počítaných bolo šesťdesiatštyri tisíc štyristo.
44. Synovia Aserovi po svojich čeľadiach: po Jimnahovi jimnahovská čeľaď, po Jišvim jišviovská čeľaď, po Beriahovi beriahovská čeľaď.
45. Po synoch Beriahových: po Chéberovi chéberovská čeľaď, po Malkielovi malkielovská čeľaď.
46. A meno dcéry Aserovej bolo Sáracha.
47. To sú čeľade synov Aserových podľa svojich počítaných, päťdesiatri tisíc štyristo.
48. Synovia Naftaliho po svojich čeľadiach: po Jachcélovi jachcélovská čeľaď, po Gúnim gúniovská čeľaď,
49. po Jecerovi jecerovská čeľaď, po Šillémovi šillémovská čeľaď.
50. To sú čeľade Naftaliho po svojich čeľadiach, a ich počítaných bolo štyridsaťpäť tisíc štyristo.
51. To sú počítaní zo synov Izraelových, šesťsto jeden tisíc sedemsto tridsať.
52. <Zem deliť losom; koho viac, tomu viac>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
53. Týmto bude rozdelená zem do dedičstva podľa počtu mien.
54. Ktorého bude viacej, tomu dáš viacej dedičstva; ktorého bude menej, tomu dáš menej dedičstva. Každému bude dané jeho dedičstvo podľa počtu jeho počítaných.
55. Avšak losom bude rozdelená zem; podľa mien pokolení svojich otcov dostanú dedičstvo.
56. Losom bude rozdelené jeho dedičstvo, medzi toho, ktorého je mnoho, i medzi toho, ktorého je málo.
57. <Levitovia. Rodina Áronova>Toto sú počítaní zo synov Léviho po svojich čeľadiach: po Geršonovi geršonovská čeľaď, po Kehátovi kehátovská čeľaď, po Merárim čeľaď Meráriho.
58. Toto sú čeľade Léviho: libniovská čeľaď, hebronovská čeľaď, machliovská čeľaď, mušiovská čeľaď, kórchiovská čeľaď. A Kehát zplodil Amrama.
59. A meno ženy Amramovej bolo Jochebeď; bola dcérou Léviho, ktorú porodila Lévimu jeho žena v Egypte. A porodila Amramovi Árona, Mojžiša a Mirjam čiže Máriu, ich sestru.
60. A Áronovi sa narodil Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.
61. A Nádab a Abíhu zomreli vtedy, keď obetovali cudzí oheň pred JeHoVaHom.
62. Ich načítaných bolo dvadsaťtri tisíc, všetko to mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše, lebo neboli počítaní medzi synmi Izraelovými, pretože im nebolo dané dedičstvo medzi synmi Izraelovými.
63. To sú počítaní od Mojžiša a Eleazára, kňaza, ktorí počítali synov Izraelových v Arbót-moábe, pri Jordáne, naproti Jerichu.
64. A medzi týmito nebolo niktorého z tamtých počítaných od Mojžiša a od Árona, kňaza, ktorí počítali synov Izraelových na púšti Sinai.
65. Lebo JeHoVaH povedal o nich: Istotne pomrú tu na púšti, ani z nich nezostal niktorý krome Kálefa, syna Jefunneho, a Jozuu, syna Núnovho.

  Numbers (26/36)