Numbers (25/36)  

1. <Smilstvo a modlárstvo ľudu. Sovrieť Madianov>A Izrael býval v Šittíme. Tu začal ľud smilniť odchádzajúc za dcérami Moábovými,
2. ktoré pozvaly ľud k obetiam svojich bohov. A ľud jedol, a klaňali sa ich bohom.
3. A Izrael sa spriahol s Bál-peorom. Vtedy sa roznietil hnev JeHoVaHov na Izraela.
4. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Pober všetkých pohlavárov ľudu a povešaj ich JeHoVaHovi pred slnkom, aby sa odvrátila páľa hnevu JeHoVaHovho od Izraela.
5. Vtedy riekol Mojžiš sudcom Izraelovým: Zabite každý svojich mužov, ktorí sa spriahli s Bál-peorom.
6. A hľa, nejaký muž zo synov Izraelových prišiel a doviedol k svojim bratom Madianku pred očima Mojžišovými a pred očami celej obce synov Izraelových, ktorí plakali pri dveriach stánu shromaždenia.
7. Keď to videl Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, povstal zprostred obce a vzal kopiju do svojej ruky
8. a vošiel za izraelským mužom do stánu a prebodnul ich oboch, izraelského muža i tú ženu, vraziac kopiju do jej brucha, a tak bola rana zastavená a odvrátená od synov Izraelových.
9. A tých, ktorí zomreli tou ranou, bolo dvadsaťštyri tisíc.
10. Vtedy hovoril JeHoVaH Mojžišovi a riekol:
11. Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, odvrátil moju prchlivosť od synov Izraelových, keď sa rozhorlil mojou horlivosťou medzi nimi, aby som nezahladil docela synov Izraelových svojou horlivosťou.
12. Preto povedz: Hľa, dám mu svoju smluvu, smluvu pokoja.
13. A bude mať on i jeho semeno po ňom smluvu večného kňazstva, pretože horlil za svojho Boha a prikryl hriech na synoch Izraelových.
14. A meno izraelského muža, toho zabitého, ktorý bol zabitý s tou Madiankou, bolo Zimri, syn Salú-va, knieža domu svojho otca, z pokolenia Simeonovho.
15. A meno zabitej ženy, tej Madianky, bolo Kozbi, dcéra Cúrova, ktorý bol hlavou ľudstiev domu svojho otca v Madiansku.
16. A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
17. Sovri Madianov, a zbijete ich,
18. pretože aj oni boli vás sovreli svojimi ľsťami, keď vás preľstili modlou Peorom a Kozbi-ou, dcérou madianskeho kniežaťa, svojou sestrou, ktorá bola zabitá v deň rany pre Peora.

  Numbers (25/36)