Numbers (2/36)  

1. <Sošikovanie pod štyri prápory>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol:
2. Synovia Izraelovi budú táboriť každý pri svojom prápore pod odznakmi domu svojich otcov, opodiaľ vôkol stánu shromaždenia budú táboriť.
3. <Prápor Júdov>A tí, ktorí budú táboriť napredku, na východ slnka, to bude prápor tábora Júdovho podľa svojich zástupov. A kniežaťom synov Júdových bude Nachšon, syn Amminadábov.
4. A jeho vojska a ich počítaných je sedemdesiatštyri tisíc šesťsto.
5. A tí, ktorí budú táboriť vedľa neho, sú pokolenie Izachárovo, a knieža synov Izachárových Netaneel, syn Cuárov.
6. A jeho vojska a jeho počítaných je päťdesiatštyri tisíc štyristo.
7. Pokolenie Zabulonovo a knieža synov Zabulonových Eliáb, syn Chelonov.
8. A jeho vojska a jeho počítaných je päťdesiatsedem tisíc štyristo.
9. Všetkých počítaných tábora Júdovho je sto osemdesiatšesť tisíc štyristo podľa ich zástupov. Tí sa budú rušať prví.
10. <Prápor Rúbenov>Prápor tábora Rúbenovho bude na juh podľa ich zástupov, a kniežaťom synov Rúbenových bude Elicúr, syn Šedeúrov.
11. A jeho vojska a jeho počítaných je štyridsaťšesť tisíc päťsto.
12. A tí, ktorí budú táboriť vedľa neho, sú pokolenie Simeonovo a knieža synov Simeonových Šelumiel, syn Cúrišaddajov.
13. A jeho vojska a ich počítaných je päťdesiatdeväť tisíc tristo.
14. Pokolenie Gádovo a knieža synov Gádových Eliasaf, syn Reuelov.
15. A jeho vojska a ich počítaných je štyridsaťpäť tisíc šesťsto päťdesiat.
16. Všetkých počítaných tábora Rúbenovho je sto päťdesiatjeden tisíc štyristo päťdesiat podľa ich zástupov. Tí sa budú rušať druhí.
17. <Stán shromaždenia>Potom sa bude rušať stán shromaždenia, tábor Levitov, v prostredku táborov. Ako budú táboriť, tak sa budú i rušať, každý na svojom mieste podľa svojich práporov.
18. <Prápor Efraimov>Prápor tábora Efraimovho podľa ich zástupov k moru, na západ. A kniežaťom synov Efraimových bude Elišáma, syn Ammihúdov.
19. A jeho vojska a ich počítaných je štyridsať tisíc päťsto.
20. A vedľa neho bude pokolenie Manassesovo a knieža synov Manassesových Gamaliel, syn Pedahcúrov.
21. A jeho vojska a ich počítaných je tridsaťdva tisíc dvesto.
22. Pokolenie Benjaminovo a knieža synov Benjaminových Abidán, syn Gideoniho.
23. A jeho vojska a ich počítaných je tridsaťpäť tisíc štyristo.
24. Všetkých počítaných tábora Efraimovho je sto osem tisíc a sto podľa ich zástupov. A tí sa budú rušať tretí.
25. <Prápor Dánov>Prápor tábora Dánovho bude na sever podľa ich zástupov, a kniežaťom synov Dánových bude Achiezer, syn Ammišaddajov.
26. A jeho vojska a ich počítaných je šesťdesiatdva tisíc sedemsto.
27. A tí, ktorí budú táboriť vedľa neho, sú pokolenie Aserovo a knieža synov Aserových Pagiel, syn Ochránov.
28. A jeho vojska a ich počítaných je štyridsaťjeden tisíc päťsto.
29. Pokolenie Naftaliho a knieža synov Naftaliho Achíra, syn Enánov.
30. A jeho vojska a ich počítaných je päťdesiattri tisíc štyristo.
31. Všetkých počítaných tábora Dánovho je sto päťdesiatsedem tisíc šesťsto. Tí sa budú rušať poslední podľa svojich práporov.
32. <Doslov>To sú počítaní zo synov Izraelových podľa domu svojich otcov; všetkých počítaných z táborov podľa ich zástupov bolo šesťsto tri tisíc päťsto päťdesiat.
33. A Levitovia neboli počítaní medzi synmi Izraelovými, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
34. A synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako to prikázal JeHoVaH Mojžišovi, tak táborili podľa svojich práporov a tak sa rušali každý podľa svojich čeľadí i s domom svojich otcov.

  Numbers (2/36)