Numbers (19/36)  

1. <Voda na očisťovanie s popolom z červenej jalovice>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol:
2. Toto je ustanovenie zákona, ktoré prikázal JeHoVaH povediac: Hovor synom Izraelovým, aby vzali a doviedli k tebe červenú jalovicu bez vady, na ktorej niet poškvrny, na ktorú ešte nebolo položené jarmo.
3. A dáte ju Eleazárovi, kňazovi, ktorý ju vyvedie von za tábor, a tam ju zabijú pred jeho tvárou.
4. A Eleazár, kňaz, vezme z jej krvi svojím prstom a pokropí jej krvou smerom ku stánu shromaždenia sedemkrát.
5. A jalovicu spália pred jeho očima; jej kožu i jej mäso i jej krv i s jej lajnom spália.
6. Potom vezme kňaz cedrové drevo, yzop a červec, dvakrát farbený, a hodí to doprostred ohňa, v ktorom bude horieť jalovica.
7. A kňaz operie svoje rúcho a umyje svoje telo vodou a potom vojde do tábora, a kňaz bude nečistý až do večera.
8. I ten, kto ju spálil, vyperie svoje rúcho vo vode a umyje svoje telo vodou a bude nečistý až do večera.
9. A čistý človek soberie popol z jalovice a složí ho vonku za táborom na čistom mieste, a bude pre obec synov Izraelových, aby ho opatrovali k vode oddelenia, na kropenie; je to obeť za hriech.
10. A ten, kto sobral popol z jalovice, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera. A bude to pre synov Izraelových ako i pre pohostína, ktorý bude pohostíniť medzi nimi, večným ustanovením.
11. <Zanečistený mŕtvym sa má očistiť>A ten, kto by sa dotkol mŕtveho, nech by to bola bývala jakákoľvek duša človeka, bude nečistý sedem dní.
12. Ten sa tým bude očisťovať od hriechu tretieho dňa a siedmeho dňa bude čistý. Ale ak by sa neočistil tretieho dňa od hriechu, nebude čistý siedmeho dňa.
13. Ktokoľvek by sa dotkol mŕtveho, duše človeka, ktorý zomrel, a neočistil by sa od hriechu, poškvrnil príbytok JeHoVaH; tá duša bude vyťatá z Izraela, lebo voda oddelenia nebola nakropená na neho; nečistý bude, jeho nečistota bude vždy na ňom.
14. Toto je zákon o tom, keby človek zomrel v stáne: Každý, kto vojde do takého stánu, jako i každý, kto vtedy bol v tom stáne, bude nečistý sedem dní.
15. I každá nádoba odkrytá, na ktorej nie je priviazanej pokrývky, bude nečistá.
16. A tak i každý, kto by sa dotkol na poli zabitého mečom alebo mŕtveho vôbec alebo kosti človeka alebo hrobu, bude nečistý sedem dní.
17. Pre takého nečistého vezmú z prachu spáleného obeti za hriech a nalejú naň živej vody do nádoby.
18. A čistý človek vezme yzop, zamočí ho do vody a pokropí stán a všetky nádoby i všetky duše, ktoré boly tam, a tak i toho, kto sa dotknul kosti alebo zabitého alebo iného mŕtveho alebo hrobu.
19. Čistý pokropí nečistého tretieho dňa a siedmeho dňa a tak ho očistí od hriechu siedmeho dňa. Potom operie svoje rúcho, umyje sa vodou a večer bude čistý.
20. Ale človek, ktorý by bol nečistý a neočistil by sa od hriechu, tá duša bude vyťatá zpomedzi shromaždenia, lebo zanečistil svätyňu JeHoVaHovu, voda oddelenia nebola nakropená na neho, nečistý je.
21. Bude im to večným ustanovením. A ten, kto kropí vodou oddelenia, operie svoje rúcho. A ten, kto by sa dotknul vody oddelenia, bude nečistý až do večera.
22. A všetko, čohokoľvek by sa dotkol nečistý, bude nečisté. Ako aj duša, ktorá by sa toho dotkla, bude nečistá až do večera.

  Numbers (19/36)