Numbers (16/36)  

1. <Vzbura Kórachova>A Kórach, syn Jishára, syna Keháta, syna Léviho, pojal so sebou mužov i Dátan a Abíram, synovia Eliábovi, jako aj Ón, syn Peletov, synovia Rúbenovi,
2. a postavili sa pred Mojžiša a iných mužov zo synov Izraelových dvesto päťdesiat, kniežatá obce, ktorí bývali volávaní do rady shromaždenia, mužovia mena.
3. A shromaždili sa na Mojžiša a na Árona a povedali im: Nech vám je už dosť, lebo veď celá obec, všetci sú svätí, a JeHoVaH je medzi nimi. Prečo sa tedy pozdvihujete nad shromaždením JeHoVaHovým?
4. Keď to počul Mojžiš, padol na svoju tvár
5. a hovoril Kórachovi i celej jeho obci a riekol: Ráno oznámi JeHoVaH, kto je jeho, a kto je svätý, a tomu dá, aby sa priblížil k nemu, a tedy tomu, koho si vyvolí, rozkáže pristúpiť k sebe.
6. Spravte toto: vezmite si kadidlá, Kórach, i celá jeho obec.
7. A dajte do nich ohňa a položte na ne kadiva pred JeHoVaHom, zajtra. A stane sa, že muž, ktorého vyvolí JeHoVaH, ten bude svätý. Dosť vám je už, synovia Léviho.
8. A Mojžiš povedal Kórachovi: Nože počujte, synovia Léviho!
9. Či vám je to ešte málo, že vás oddelil Bôh Izraelov od celej obce Izraelovej, aby vám dal to, aby ste sa blížili k nemu, aby ste konali službu príbytku JeHoVaHovho a aby ste stáli pred obcou a slúžili im?
10. A dal ti to, aby si sa priblížil ty a všetci tvoji bratia, synovia Léviho, s tebou, a hľadáte ešte i kňazstvo?
11. Preto teraz uvidíte, čo bude, ty i celá tvoja obec, ktorí ste sa sišli na JeHoVaHa. A ktože je Áron, že repcete proti nemu?
12. A Mojžiš poslal zavolať Dátana a Abírama, synov Eliábových. Ale oni povedali: Nepojdeme hore.
13. Či ti je to ešte málo, že si nás vyviedol sem hore zo zeme, ktorá tečie mliekom a medom, aby si nás usmrtil na púšti? Lebo chceš ešte i jako knieža panovať nad nami?
14. K tomu si nás ani nevoviedol do zeme, ktorá tečie mliekom a medom, a pekne si nám dal dedičstvo, pole a vinice! Či chceš tým mužom vylúpiť oči? Nepojdeme hore.
15. Vtedy sa veľmi rozhneval Mojžiš a povedal JeHoVaHovi: Nepozri na ich obilnú obeť! Nevzal som od nich ani len jedného osla ani som nikomu z nich neurobil ničoho zlého.
16. A Mojžiš povedal Kórachovi: Ty i celá tvoja obec buďte pred JeHoVaHom, ty a oni aj Áron, zajtra.
17. A vezmite každý svoje kadidlo, dajte na ne kadiva a donesiete pred JeHoVaHa každý svoje kadidlo, dvesto päťdesiat kadidiel, aj ty aj Áron, každý svoje kadidlo.
18. Vtedy vzali každý svoje kadidlo a dali na ne ohňa a položil na ne kadiva a stáli pri dveriach stánu shromaždenia, i Mojžiš i Áron.
19. A Kórach bol shromaždil na nich celú obec ku dveriam stánu shromaždenia. A ukázala sa sláva JeHoVaHova, celej obci.
20. <Zem pohltí vzbúrencov>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol:
21. Oddeľte sa zprostred tejto obce a zahladím ich v okamžení.
22. Ale oni padli na svoju tvár a riekli: Ó, silný Bože, Bože duchov, každého tela, či keď zhreší jediný človek, budeš sa preto hnevať na celú obec?
23. A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
24. Hovor obci a povedz: Odstúpte naokolo od príbytku Kóracha, Dátana a Abírama.
25. A Mojžiš vstal a išiel k Dátanovi a k Abíramovi, a išli za ním starší Izraelovi.
26. Potom hovoril obci a riekol: Odstúpte, prosím, od stánov týchto bezbožných mužov a nedotknite sa ničoho, čo je ich, aby ste neboli zachvátení so všetkými ich hriechami.
27. A odstúpili od príbytku Kóracha, Dátana a Abírama, zo všetkých strán. A Dátan a Abíram vyjdúc stáli pri dveriach svojich stánov aj ich ženy aj ich synovia aj ich drobné deti.
28. A Mojžiš povedal: Po tom poznáte, že ma poslal JeHoVaH, aby som činil všetky tieto skutky. Lebo ich nerobím z vlastného srdca alebo z vlastného rozumu.
29. Ak títo zomrú, jako zomierajú všetci iní ľudia, alebo ak budú navštívení navštívením, akým bývajú navštívení všetci iní ľudia, vtedy ma neposlal JeHoVaH.
30. Ale ak stvorí JeHoVaH niečo nové, čo ešte nebolo, a zem otvorí svoje ústa a pohltí ich aj všetko, čo je ich, a sostúpia živí do pekla, vtedy poznáte, že títo mužovia popudzovali JeHoVaHa pohŕdajúc ním.
31. A stalo sa, keď dohovoril všetky tie slová, že sa rozstúpila zem, ktorá bola pod nimi,
32. a zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj ich domy i všetkých ľudí, ktorých mal Kórach, i celý ich majetok.
33. Tak sostúpili oni aj so všetkým, čo bolo ich, živí do pekla, a zem ich prikryla, a zahynuli zprostred shromaždenia.
34. A všetok Izrael, všetci, ktorí boli vôkol nich, utekali na ich krik, lebo vraveli: Aby i nás nepohltila zem!
35. A oheň vyšiel od JeHoVaHa a strávil tých dvesto päťdesiat mužov, ktorí obetovali to kadivo.
36. <Kadidlá na pamäť>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
37. Povedz Eleazárovi, synovi Árona, kňaza, aby posbieral tie kadidlá z toho pohoreniska, a oheň rozmec ta preč, lebo sú sväté,
38. totiž kadidlá tých hriešnikov, ktorí hrešili proti svojim vlastným dušiam, a spravia z nich kuté tablice na okrytie oltára, lebo ich doniesli pred JeHoVaHa, a preto sú sväté a budú na znamenie synom Izraelovým.
39. Vtedy pobral Eleazár, kňaz, medené kadidlá, ktoré doniesli tí, ktorí boli spálení, a rozkovali ich na plechy, určené na okrytie oltára,
40. a bolo to na pamiatku synom Izraelovým, aby sa nepriblížil nikto cudzí, kto by nebol z rodu Áronovho, aby kadil kadivo pred JeHoVaHom, aby nebol spálený jako Kórach a jako jeho rota, tak ako mu hovoril JeHoVaH skrze Mojžiša.
41. <Reptanie celej obce>No, potom druhého dňa reptala celá obec synov Izraelových na Mojžiša a na Árona a vraveli: Vy ste usmrtili ľud JeHoVaHov.
42. A stalo sa, keď sa shromaždila obec na Mojžiša a na Árona a obrátili sa k stánu shromaždenia, tu hľa, pokryl ho oblak, a ukázala sa sláva JeHoVaHova.
43. A Mojžiš a Áron prišli pred stán shromaždenia.
44. A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
45. Vyjdite zprostred tejto obce, a zahladím ich v okamihu. A padli obaja na svoju tvár.
46. Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Vezmi kadidlo, daj naň ohňa s oltára, polož kadiva a idi rýchle k obci a pokry na nich hriech, lebo vyšiel prudký hnev od tvári JeHoVaHovej, začala rana.
47. Tu vzal Áron, ako hovoril Mojžiš, a bežal doprostred shromaždenia, a hľa, rana už bola začala v ľude, a tedy dajúc kadiva pokryl na ľude hriech.
48. A stál medzi mŕtvymi a medzi živými, a rana bola zastavena.
49. A tých, ktorí pomreli ranou, bolo štrnásť tisíc sedemsto krome tých, ktorí zomreli pre Kóracha.
50. Potom sa navrátil Áron k Mojžišovi ku dveriam stánu shromaždenia, a rana bola zastavená.

  Numbers (16/36)