Numbers (13/36)  

1. <Vyzvedači>Potom sa rušal ľud z Chaceróta, a rozložili sa táborom na púšti Fárane.
2. A JeHoVaH riekol Mojžišovi a riekol:
3. Vyšli si mužov, aby prezkúmali Kanaánsku zem, ktorú ja dám synom Izraelovým. Vyšlete po jednom mužovi zo všetkých pokolení, jedného muža na pokolenie jeho otcov. Každý knieža medzi nimi.
4. A tak ich vyslal Mojžiš z púšte Fárana na rozkaz JeHoVaHov. Všetko to boli vybraní mužovia, hlavy synov Izraelových.
5. Toto boly ich mená: za pokolenie Rúbenovo Šammua, syn Zakkúrov,
6. za pokolenie Simeonovo Šáfat, syn Chóriho,
7. za pokolenie Júdovo Kálef, syn Jefunneho,
8. za pokolenie Izachárovo Jigal, syn Jozefov,
9. za pokolenie Efraimovo Hozeáš, syn Núnov,
10. za pokolenie Benjaminovo Palti, syn Rafú-va,
11. za pokolenie Zabulonovo Gaddiel, syn Sódiho,
12. za pokolenie Jozefovo, a to za pokolenie Manassesovo Gaddi, syn Súsiho,
13. za pokolenie Dánovo Ammiel, syn Gemalliho,
14. za pokolenie Aserovo Setúr, syn Michaelov,
15. za pokolenie Naftaliho Nachbi, syn Váfesiho,
16. za pokolenie Gádovo Geuel, syn Máchiho.
17. To sú mená mužov, ktorých vyslal Mojžiš, aby prezkúmali zem. A Mojžiš nazval Hozeáša (* Hozeáš=Pomoc), syna Núnovho, Jozuom (* Jozua=JeHoVaH-je-pomoc).
18. A tak ich poslal Mojžiš, aby prezkúmali Kanaánsku zem, a riekol im: Iďte hore tadeto južným krajom a tak vyjdete na vrchy
19. a uvidíte zem, aká je, i ľud, ktorý býva na nej, či je silný a či chabý, či ho je málo a či mnoho,
20. a jaká je to zem, v ktorej býva, či je dobrá a či zlá, a jaké sú to mestá, v ktorých býva, či v táboroch stánov a či v zavrených mestách opevnených,
21. a jaká je to zem, či je úrodná a či neúrodná, či sú v nej stromy či nie sú. A vzmužte sa a vezmite a doneste z ovocia zeme. A bolo to v čas, keď už boly dozrely prvé hrozná.
22. A tak odišli hore a prezkúmali zem od púšte Tsína až po Rechób, kade sa ide do Hamatu.
23. Išli hore južným krajom a prišli až do Hebrona, kde boli Achimán, Šéšaj a Talmaj, deti Enákove. A Hebron bol vystavený sedem rokov pred Coanom v Egypte.
24. A prišli po dolinu potoka Eškola a odrezali ztade letorast s jedným strapcom hrozna, a niesli ho dvaja na drúku, a vzali aj z granátových jabĺk a z fíkov.
25. To miesto nazvali potom dolinou potoka Eškola (* Eškol=strapec), pre strapec, ktorý ztade odrezali synovia Izraelovi.
26. <Návrat vyzvedačov. Vzbura>A navrátili sa z prezkúmania zeme po štyridsiatich dňoch.
27. A išli a prišli k Mojžišovi a k Áronovi a k celej obci synov Izraelových na púšť Fáran, do Kádeša, a doniesli im zprávu i celej obci a ukázali im ovocie zeme.
28. Rozprávali mu a riekli: Prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom, a toto je jej ovocie.
29. Len že je to silný ľud, ktorý býva v zemi, a mestá sú opevnené, veľmi veľké, a videli sme tam aj deti Enákove.
30. Amalech býva v zemi na juhu; Hetej, Jebuzej a Amorej býva na vrchoch, a Kananej býva pri mori a popri Jordáne.
31. A Kálef tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi, a vravel: Áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, lebo sa jej istotne zmocníme.
32. Ale mužovia, ktorí boli odišli s ním ta hore, vraveli: Nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my.
33. A pustili zlú povesť o zemi, ktorú prezkúmali, medzi synov Izraelových povediac: Zem, ktorou sme prešli nato, aby sme ju prezkúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. (13:34)Videli sme tam aj obrov, synov Enákových, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti nim ako kobylky, a takými sme sa aj my im videli.

  Numbers (13/36)