Numbers (1/36)  

1. <Sčítanie súcich do vojny>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stáne shromaždenia prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vyjdení z Egyptskej zeme a riekol:
2. Spočítajte sumu celej obce synov Izraelových podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, podľa počtu mien každého, kto je mužského pohlavia, podľa ich hláv,
3. vo veku od dvadsať rokov a vyše, každého, ktorý je súci ísť do vojska v Izraelovi. Spočítajte ich podľa ich vojsk, ty a Áron.
4. <Hlavy domov otcov>Budú s vami po jednom mužovi z každého pokolenia; každý ten, ktorý je hlavou domu svojich otcov.
5. A toto sú mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov
6. zo Simeona Šelumiel, syn Cúrišaddajov,
7. z Júdu Nachšon (čiže Názon), syn Amminadábov,
8. z Izachára Netaneel, syn Cuárov,
9. zo Zabulona Eliáb, syn Chelonov,
10. zo synov Jozefových, z Efraima Elišáma, syn Ammihúdov, z Manassesa Gamaliel, syn Pedahcúrov
11. z Benjamina Abidan, syn Gideoniho,
12. z Dána Achiezer, syn Ammišaddajov,
13. z Asera Pagiel, syn Ochránov,
14. z Gáda Eliasaf, syn Deuelov,
15. z Naftaliho Achíra, syn Enánov.
16. To sú povolaní z obce, kniežatá pokolení svojich otcov; hlavy tisícov z Izraela to boli.
17. Vtedy pojal Mojžiš a Áron týchto mužov, ktorí boli označení menami.
18. A shromaždili celú obec prvého dňa druhého mesiaca, a priznávali sa rodom ku svojim čeľadiam podľa domu svojich otcov počtom mien, vo veku od dvadsať rokov a vyše podľa svojich hláv.
19. Ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinai.
20. <Rúben>A bolo synov Rúbena, prvorodeného Izraelovho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
21. ich počítaných, z pokolenia Rúbenovho, štyridsaťšesť tisíc päťsto.
22. <Simeon>Synov Simeonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
23. ich počítaných z pokolenia Simeonovho bolo päťdesiatdeväť tisíc tristo.
24. <Gád>Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
25. ich počítaných, z pokolenia Gádovho bolo štyridsaťpäť tisíc šesťsto päťdesiat.
26. <Júda>Synov Júdových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
27. ich počítaných, z pokolenia Júdovho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťsto.
28. <Izachár>Synov Izachárových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
29. ich počítaných, z pokolenia Izachárovho bolo päťdesiatštyri tisíc štyristo.
30. <Zabulon>Synov Zabulonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
31. ich počítaných, z pokolenia Zabulonovho bolo päťdesiatsedem tisíc štyristo.
32. <Jozef - Efraim>Synov Jozefových, a síce synov Efraimových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
33. ich počítaných, z pokolenia Efraimovho bolo štyridsať tisíc päťsto.
34. <Jozef - Manasses>Synov Manassesových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
35. ich počítaných, z pokolenia Manassesovho bolo tridsaťdva tisíc dvesto.
36. <Benjamin>Synov Benjaminových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
37. ich počítaných, z pokolenia Benjaminovho bolo tridsaťpäť tisíc štyristo.
38. <Dán>Synov Dánových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
39. ich počítaných, z pokolenia Dánovho bolo šesťdesiatdva tisíc sedemsto.
40. <Aser>Synov Aserových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
41. ich počítaných, z pokolenia Aserovho bolo štyridsaťjeden tisíc päťsto.
42. <Naftali>Synovia Naftaliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,
43. ich počítaných, z pokolenia Naftaliho bolo päťdesiattri tisíc štyristo.
44. To sú spočítaní, ktorých počítal Mojžiš a Áron a kniežatá Izraelove, dvanásť mužov; vše jeden muž za dom svojich otcov boli.
45. A bolo všetkých počítaných zo synov Izraelových podľa domu ich otcov vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska v Izraelovi,
46. teda bolo všetkých počítaných šesťsto tri tisíc päťsto päťdesiat.
47. <Levitovia a ich úloha>Ale Levitovia podľa pokolenia svojich otcov neboli počítaní medzi nimi.
48. A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
49. Len pokolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy nespočítaš medzi synmi Izraelovými.
50. Ale ty ustanov Levitov nad príbytkom svedoctva, nad všetkým jeho náradím a nad všetkým, čo patrí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všetko jeho náradie a oni mu budú svätoslúžiť a budú táboriť okolo príbytku.
51. A keď sa bude mať rušať príbytok, postŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, postavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie.
52. A synovia Izraelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zástupov.
53. A tedy Levitovia budú táboriť vôkol príbytku svedoctva, aby nevznikol hnev na obec synov Izraelových, a Levitovia budú strážiť stráž príbytku svedoctva.
54. A synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako to prikázal JeHoVaH Mojžišovi, tak učinili.

      Numbers (1/36)