Nehemiah (7/13)  

1. <Opatrnosť pri bránach>A stalo sa, keď už bol múr dostavený, a keď som postavil vráta, a boli ustanovení vrátni a speváci a Levitovia,
2. že som dal rozkaz Chananimu, svojmu bratovi a Chananiášovi, veliteľovi hradu, o Jeruzaleme, pretože on bol verný muž a bál sa Boha nad mnohých iných.
3. A riekol som im: Nech sa neotvárajú brány Jeruzalema, dokiaľ nehreje slnko, a nech zavrú vráta, kým ešte oni stoja na stráži, a zamknite. A postaviť stráže z obyvateľov Jeruzalema, každého na jeho strážište a každého naproti jeho domu.
4. A mesto bolo široké a veľké, a ľudu bolo málo v ňom, a domy neboly vystavené.
5. <Kniha rodov tých, ktorí boli najprv prišli>A môj Bôh to dal do môjho srdca, aby som shromaždil popredných a pohlavárov správy i ľud, aby boli počítaní podľa rodu. A našiel som aj knihu rodov tých, ktorí najprv prišli hore, a našiel som v nej napísané:
6. Toto sú synovia krajiny, ktorí prišli hore zo zajatia toho prestehovania, ktorých bol prestehoval Nabuchonodozor, babylonský kráľ, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta.
7. Tí, ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, Azariášom, Raamiášom, Nachmanim, Mardochajom, Bilšanom, Misperetom, Bigvajom, Nechúmom, Baanom. Počet mužov ľudu Izraelovho:
8. synov Parošových dva tisíce sto sedemdesiatdva,
9. synov Šefatiášových tristo sedemdesiatdva,
10. synov Arachových šesťsto päťdesiatdva,
11. synov Pachat-moábových, čo do synov Ješuových a Joábových, dvatisíce osemsto osemnásť,
12. synov Élamových tisíc dvesto päťdesiatštyri,
13. synov Zattuových osemsto štyridsaťpäť,
14. synov Zakkajových sedemsto šesťdesiat,
15. synov Binnujových šesťsto štyridsaťosem,
16. synov Bebajových šesťsto dvadsať osem,
17. synov Azgádových dva tisíce tristo dvadsaťdva,
18. synov Adonikámových šesťsto šesťdesiatsedem,
19. synov Bigvajových dva tisíce šesťdesiatsedem,
20. synov Adínových šesťsto päťdesiatpäť,
21. synov Aterových, čo do Ezechiáša, deväťdesiatosem,
22. synov Chašúmových tristo dvadsaťosem,
23. synov Becajových tristo dvadsaťštyri,
24. synov Charífových sto dvanásť,
25. synov Gibeona deväťdesiatpäť,
26. mužov Betlehema a Netofy sto osemdesiatosem,
27. mužov Anatóta sto dvadsaťosem,
28. mužov Bét-azmáveta štyridsaťdva,
29. mužov Kirjat-jearíma, Kefíry a Beeróta sedemsto štyridsaťtri,
30. mužov Rámy a Geby šesťsto dvadsaťjeden,
31. mužov Michmasa sto dvadsaťdva,
32. mužov Bét-ela a Haja sto dvadsaťtri,
33. mužov Néba Druhého päťdesiatdva,
34. synov Élama Druhého tisíc dvesto päťdesiatštyri,
35. synov Charimových tristo dvadsať,
36. synov Jericha tristo štyridsaťpäť,
37. synov Loda, Chadída a Onóva sedemsto dvadsaťjeden,
38. synov Senáy tri tisíce deväťsto tridsať;
39. <Kňazi a Levitovia>kňazov: synov Jedaiášových domu Ješuovho deväťsto sedemdesiattri,
40. synov Immérových tisíc päťdesiatdva,
41. synov Pašchúrových tisíc dvesto štyridsaťsedem,
42. synov Charimových tisíc sedemnásť,
43. Levitov: synov Ješuových, čo do synov Kadmielových, zo synov Hodevášových sedemdesiatštyri;
44. spevákov: synov Azafových sto štyridsaťosem;
45. vrátnych: synov Šallúmových, synov Aterových, synov Talmonových, synov Akkúbových, synov Chatítových, synov Šobajových sto tridsaťosem;
46. <Netineji>Netinejov: synov Cichových, synov Chasufových, synov Tabbaotových,
47. synov Kerosových, synov Síaových, synov Pádonových,
48. synov Lebánových, synov Chagábových, synov Salmajových,
49. synov Chanánových, synov Giddélových, synov Gacharových,
50. synov Reaiášových, synov Recínových, synov Nekódových,
51. synov Gazzámových, synov Uzzových, synov Paseachových,
52. synov Besajových, synov Meunímových, synov Nefíšesímových,
53. synov Bakbúkových, synov Chakúfových, synov Charchúrových,
54. synov Baclítových, synov Mechídových, synov Charšových,
55. synov Barkosových, synov Siserových, synov Támachových,
56. synov Neciachových, synov Chatífových,
57. synov služobníkov Šalamúnových, synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perídových,
58. synov Jaalových, synov Darkonových, synov Giddélových,
59. synov Šefatiášových, synov Chattílových, synov Pocheret-haccebájimových, synov Amonových,
60. všetkých Netinejov a synov služobníkov Šalamúnových bolo tristo deväťdesiatdva.
61. <Tí, ktorí sa nemohli vykázať rodom. Počet shromaždenia a ich živého majetku>A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Addon a Immér; ale nemohli povedať domu svojich otcov ani svojho semena, či pochádzajú z Izraela:
62. synov Delaiášových, synov Tobiášových, synov Nekódových šesťsto štyridsaťdva.
63. A z kňazov: synovia Chabiášovi, synovia Hakkócovi, synovia Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a bol nazvaný ich menom.
64. Tí hľadali svoje písmo chcúc sa vykázať svojím rodom, ale sa nenašlo, a preto, jako obecní boli vylúčení z kňazstva.
65. A tiršata im zakázal, aby nejedli zo svätosvätého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím.
66. Celého shromaždenia bolo spolu štyridsaťdva tisíc tristo šesťdesiat
67. krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tristo tridsaťsedem, a mali spevákov a speváček dvesto štyridsaťpäť.
68. Ich koní bolo sedemsto tridsaťšesť, ich mulíc dvesto štyridsaťpäť,
69. veľbúdov štyristo tridsaťpäť, oslov šesť tisíc sedemsto dvadsať.
70. <Dary na dielo>A niektorí z hláv otcov dali na dielo. Tiršata dal do pokladu, a to zlata tisíc daríkov, päťdesiat čiaš, kňazských sukien päťsto tridsať.
71. A z hláv otcov dali rôzni do pokladu diela, a to tiež zlata dvadsať tisíc daríkov a dva tisíce dvesto mán striebra.
72. A toho, čo dali ostatní z ľudu, bolo zlata dvadsať tisíc daríkov a dva tisíce mán striebra a kňazských sukien šesťdesiatsedem.
73. A kňazi, Levitovia, vrátni a speváci i niektorí z ľudu jako i Netineji a celý Izrael osadili sa vo svojich mestách. A keď prišiel siedmy mesiac, synovia Izraelovi boli vo svojich mestách.

  Nehemiah (7/13)