Nehemiah (6/13)  

1. <Nepriatelia úkladia a strašia>A stalo sa, keď sa dopočul Sanballat, Tobiáš, Gešem Arabský a ostatní naši nepriatelia, že som vystavil múr, a že nezostalo v ňom medzery, hoci som ešte do toho času nebol postavil vrát do brán,
2. tedy stalo sa, že poslal ku mne Sanballat a Gešem, a riekli: Prijdi, a sídime sa spolu vo vsiach na rovine Onó-ve. Ale oni zamýšľali urobiť mi zlé.
3. A tak som poslal k nim poslov a povedal som: Konám veliké dielo, preto nemôžem odísť ta dolu. Prečo by malo dielo stáť, keby som ho opustil a odišiel dolu k vám?
4. A štyrikrát poslali ku mne s tým istým otkazom. A ja som im tiež odpovedal to isté.
5. Potom poslal ku mne Sanballat po piate s tým istým odkazom svojho sluhu, ktorý mal v ruke otvorený list.
6. A bolo v ňom napísané: Počuť medzi národami, a Gašmu tiež hovorí, že ty aj so Židmi zamýšľate sa sprotiviť, a že preto staviaš múr a že ty chceš byť ich kráľom podľa tých rečí.
7. A že si postavil aj prorokov, aby hlásali o tebe v Jeruzaleme a hovorili: Kráľ v Judsku! A tak teraz dopočuje sa kráľ takých vecí. Preto teraz poď a poradíme sa spolu.
8. Vtedy som poslal k nemu a riekol som: Nestalo sa nič také, jako čo ty hovoríš, ale ty si si to sám vymyslel vo svojom srdci.-
9. Lebo tí všetci nás strašili hovoriac: Však ich ruky zomdlejú, a upustia od tej práce, a nevykoná sa. A preto teraz, ó, Bože, posilni moje ruky!
10. <Falošné proroctvo Šemiášovo>A ja som vošiel do domu Šemiáša, syna Delaiáša, syna Mehetabelovho, ktorý sa bol zavrel, a riekol mi: Sídime sa do domu Božieho, do vnútra chrámu a zamknime dvere chrámu, lebo prijdú ťa zabiť a prijdú vnoci ťa zabiť.
11. Na to som povedal: Či by muž, ako som ja, mal utekať? A kde kto je taký jako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? Nevojdem.
12. A poznal som, že hľa, neposlal ho Bôh, ale to proroctvo hovoril proti mne, a Tobiáš a Sanballat ho boli najali za mzdu,
13. aby bol on najatý, aby som sa bál a aby som urobil tak a aby som zhrešil, a aby im to bolo na zlú povesť o mne, aby ma potupili.
14. Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na Sanballata podľa tých jeho skutkov i na prorokyňu Noadiu a na ostatných prorokov, ktorý ma strašili!
15. <Múry dostavené. Nepriatelia i falošní bratia predesení>A múr bol dostavený dvadsiateho piateho dňa mesiaca elúla za päťdesiatdva dní.
16. A stalo sa keď to počuli všetci naši nepriatelia, a videly to všetky národy, ktoré boly vôkol nás, padli veľmi vo svojich očiach a poznali, že sa to dielo dialo od nášho Boha.
17. No, aj v tých dňoch popísali poprední Judska mnoho svojich listov, ktoré išly k Tobiášovi , a zase Tobiášove dochádzaly k nim.
18. Pretože v Judsku bolo mnoho tých, ktorí sa boli s ním sprisahali, pretože bol zaťom Šechaniáša, syna Arachovho. A jeho syn Jehochanán si vzal dcéru Mešullama, syna Berechiášovho, za ženu.
19. Aj všeličo dobré hovorili predo mnou o ňom, a zase moje slová vynášali jemu. Listy posielal Tobiáš nato, aby ma strašil.

  Nehemiah (6/13)