Nehemiah (3/13)  

1. <Mená a poradie staviteľov múru mesta>Vtedy povstal Eljašib, najvyšší kňaz, i jeho bratia, kňazi, a vystavili Ovčiu bánu. Tí ju aj posvätili a postavili jej vráta a posvätili ju až po vežu Mea, až po vežu Chananel.
2. A vedľa neho staväli mužovia z Jericha, a zase vedľa neho staväl Zakkúr, syn Imriho.
3. A Rybnú bránu staväli synovia Sena-ovi. Tí ju pokryli hradami a postavili jej vráta s jej zámkami a s jej závorami.
4. Vedľa nich opravoval Meremót, syn Uriáša, syna Hakkócovho. A vedľa nich opravoval Mešullam, syn Berechiáša, syna Mešezabelovho, a vedľa nich opravoval Cádok, syn Baanov.
5. A vedľa nich opravovali Tekoania, ale ich slávnejší nepodložili svojej šije, aby boli konali prácu svojho Pána.
6. A bránu starého múru opravovali Jojada, syn Páseachov, a Mešullam, syn Besodiášov. Tí ju pokryli trámami a postavili jej vráta s jej zámkami a s jej závorami.
7. A vedľa nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotský, mužovia z Gibeona a z Micpy, ktorí patrili stolici vojvodu za riekou.
8. Vedľa neho opravoval Uzziel, syn Charhaiášov, zlatníci. A vedľa neho opravoval Chananiáš z lekárnikov. A pomohli opraviť Jeruzalem až po široký múr.
9. A vedľa nich opravoval Refaiáš, syn Chúrov, knieža polovice okresu Jeruzalema.
10. A vedľa nich opravoval Jedadiáš, syn Charúmatov, a to oproti svojmu domu. A vedľa neho opravoval Chattúš, syn Chašabneiášov.
11. Druhý diel opravoval Malkiáš, syn Chárimov, a Chaššúb, syn Pachat-moábov, a vežu Pecí.
12. Vedľa neho opravoval Šallúm, syn Hallochešov, knieža polovice okresu Jeruzalema, on i jeho dcéry.
13. Bránu Údolia opravoval Chanún a obyvatelia zo Zánoacha. Tí ju vystavili a postavili jej vráta s jej zámkami a s jej závorami a tisíc lakťov múru, až po Hnojnú bránu.
14. A Hnojnú bránu opravil Malkiáš, syn Rechabov, knieža okresu Bét-hakkérema. Ten ju vystavil a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami.
15. A Studničnú bránu opravoval Šallúm, syn Kol-chozeho, knieža okresu Micpy. Ten ju vystavil a pokryl ju a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami i múr rybníka Šelacha pri zahrade kráľovej a až po schody, ktoré sostupujú z mesta Dávidovho.
16. Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukov, knieža polovice okresu Bét-cúra, až po miesto naproti hrobom Dávidovým a až po umele spravený rybník a až po dom tých hrdinov.
17. Za ním opravovali Levitovia, Rechúm, syn Bániho. Vedľa neho opravoval Chašabiáš, knieža polovice okresu Keíly, za svoj okres.
18. Za ním opravovali ich bratia, Bavvaj, syn Chenedádov, knieža polovice okresu Keíly.
19. A vedľa neho opravoval Ézer, syn Ješuu, knieža Micpy, druhý diel, naproti miestu, kde sa ide hore k zbrojárni Mikcoa.
20. Za ním horiac snahou opravoval Báruch, syn Zabbajov, druhý diel od Mikcoy až po dvere domu Eljašiba, najvyššieho kňaza.
21. Za ním opravoval Meremót, syn Uriáša, syna Hakkócovho, druhý diel, odo dverí domu Eljašibovho až po koniec domu Eljašibovho.
22. A za ním opravovali kňazi mužovia z okolia.
23. Za tým opravoval Benjamin a Chaššúb naproti svojmu domu. Za tým opravoval Azariáš, syn Maaseiáša, syna Ananiášovho, vedľa svojho domu.
24. Za ním opravoval Binnuj, syn Chenadádov, druhý diel, od domu Azariášovho až po Mikcou a až po uhol.
25. Palal, syn Uzajov, naproti Mikcoe a veži, ktorá vystupuje z horného domu kráľovho a je pri dvore väzenia; za ním Pedaiáš, syn Parošov.
26. A Netineji bývali v Ofele až po miesto naproti Vodnej bráne na východ a naproti vystupujúcej veži.
27. Za tým opravovali Tekoania druhý diel, od miesta naproti veľkej veži vystupujúcej a tak až po múr Ofela.
28. Nad Koňskou bránou opravovali kňazi, každý naproti svojmu domu.
29. Za tým opravoval Cádok, syn Immérov, naproti svojmu domu. A za ním opravoval Šemaiáš, syn Šechaniášov, strážca východnej brány.
30. Za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášov, a Chanún, šiesty syn Cálafov, druhý diel. Za ním opravoval Mešullam, syn Berechiášov, naproti svojej komore.
31. Za ním opravoval Malkiáš, syn zlatníkov, až po dom čeľade Netinejcov a kramárov, naproti bráne Mifkád, a až po vrchnú dvoranu uholnú.
32. A medzi vrchnou dvoranou uholnou a medzi Ovčou bránou opravovali zlatníci a kramári.

  Nehemiah (3/13)