Nehemiah (12/13)  

1. <Kňazi a Leviti, prišli so Zerubábelom>A toto sú kňazi a Levitovia, ktorí prišli hore so Zerubábelom, synom Šealtielovým, a s Ješuom: Šeraiáš, Jeremiáš, Ezdráš,
2. Amariáš, Mallúch, Chattúš,
3. Šechaniáš, Rechúm, Meremót,
4. Iddo, Ginnetoj, Abiáš,
5. Mijjamin, Maadiáš, Bilga,
6. Šemaiáš, Jojarib, Jedaiáš,
7. Sallu, Amok, Chilkiáš, Jedaiáš. To boly hlavy kňazov a svojich bratov vo dňoch Ješuových.
8. A Levitovia: Ješua, Binnuj, Kadmiel, Šerebiáš, Júda, Mattaniáš, postavený nad chválospevmi, on i jeho bratia.
9. A Bakbukiáš a Unni, ich bratia, naproti nim podľa poradia stráží.
10. A Ješua splodil Jojakima, a Jojakim splodil Eljašiba, a Eljašib splodil Jojadu,
11. a Jojada splodil Jonátana, a Jonatán splodil Jadduu.
12. A vo dňoch Jojakima boli kňazmi, hlavami otcov: zo Saraiáša Meraiáš, z Jeremiáša Chananiáš,
13. z Ezdráša Mešullam, z Amariáša Jehochanán,
14. z Melichó-va Jonatán, zo Šebaniáša Jozef,
15. z Charima Adna, z Merajóta Chelkaj,
16. z Idda Zachariáš, z Ginnetona Mešullam,
17. z Abiáša Zichri, z Minjamina a z Moadiáša Piltaj,
18. z Bilgu Šammua, zo Šemaiáša Jehonatán,
19. z Jojariba Mattenaj, z Jedeiáša Uzzi,
20. zo Sallaja Kallaj, z Amoka Éber,
21. z Chilkiáša Chašabiáš, z Jedaiáša Natanael.
22. Levitovia vo dňoch Eljašiba, Jojadu, Jochanána, Jadduu sú zapísaní, hlavy otcov, i kňazi, za kraľovania Peržana Dária.
23. Synovia Léviho, hlavy otcov, sú zapísaní v knihe Kroník a to až do dní Jochanána, syna Eljašibovho.
24. A hlavy Levitov: Chašabiáš, Šerebiáš a Ješua, syn Kadmielov, a ich bratia naproti nim, aby chválili a oslavovali Boha podľa príkazu Dávida, muža Božieho, stráž naproti stráži.
25. Mattaniáš, Bakbukiáš, Obadiáš, Mešullam, Talmon, Akkúb, strážni vrátni stráže pri skladištiach vedľa brán.
26. Tí boli vo dňoch Jojakima, syna Ješuu, syna Jocadákovho, a vo dňoch vojvodu Nehemiáša a za kňaza Ezdráša, učeného v zákone.
27. <Posviacka múru Jeruzalema>A pri posviacke múru Jeruzalema hľadali Levitov zo všetkých miest, aby ich doviedli do Jeruzalema vykonať posviacku a urobiť radosť, a to s oslavovaním a so spevom pri cymbaloch, pri harfách a citarách.
28. A tak sa shromaždili synovia spevákov z okolia vôkol Jeruzalema i zo dvorov Netofaťanov
29. i z Bét-gilgala a s polí Geby a Azmáveta. Lebo speváci si boli vystavili dvory vôkol Jeruzalema.
30. A kňazi a Levitovia očistiac sa očistili ľud, brány i múr.
31. Potom som rozkázal kniežatám Júdovým, aby vyšly hore na múr, a postavil som dva veľké zástupy oslavujúcich a pochodujúcich, z ktorých jedni išli napravo hore ku Hnojnej bráne.
32. A za nimi išiel Hošaiáš a polovica kniežat Júdových
33. a Azariáš, Ezdráš a Mešullam,
34. Júda, Benjamin, Šemaiáš a Jeremiáš
35. a zo synov kňazov, s trúbami, Zachariáš, syn Jonatána, syna Šemaiáša, syna Mattaniáša, syna Michaiáša, syna Zakkúra, syna Azafovho,
36. a jeho bratia: Šemaiáš, Azareel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Natanael a Júda, Chanáni s hudobnými nástrojmi Dávida, muža Božieho a Ezdráš, učený v zákone, pred nimi,
37. a išli hore k Studničnej bráne a priamo pred seba, išli hore po schodoch mesta Dávidovho, pri výstupe na múr, od miesta nad domom Dávidovým až k Vodnej bráne na východe.
38. A zase druhý zástup oslavujúcich, ktorý išiel naľavo, a ja za ním i polovica ľudu, hore po múre od veže Pecí až po široký múr
39. a od brány Efraimovej hore ku bráne starého múru a hore k Rybnej bráne, k veži Chananel a k veži Mea a tak až k Ovčej bráne, a zastáli pri bráne väzenia.
40. A tak sa zastavily obidva zástupy oslavujúcich v dome Božom i ja i polovica pohlavárov správy so mnou
41. i kňazi: Eljakim, Maaseiáš, Minjamin, Michaiáš, Eljoenaj, Zachariáš, Chananiáš, s trúbami,
42. a Maaseiáš, Šemaiáš, Eleazár, Uzzi, Jehochanán, Malkiáš, Élam a Ezer. A speváci spievali hlasne, a Jizrachiáš bol dozorcom.
43. A obetovali toho dňa veľké bitné obeti a radovali sa, lebo ich Bôh obdaril veľkou radosťou, ba i ženy i deti sa radovaly, takže bolo počuť radosť Jeruzalema naďaleko.
44. <Zriadenie služby Božej>Toho dňa boli ustanovení aj mužovia nad komorami pre poklady, pre obeti pozdvihnutia, pre prvotiny a pre desatiny shromažďovať do nich s polí jednotlivých miest čiastky, ustanovené podľa zákona, pre kňazov a pre Levitov: lebo Júda mal radosť hľadiac na kňazov a na Levitov, ktorí tam stáli.
45. A tak strážili stráž svojho Boha a stráž očisťovania, i speváci i vrátni, podľa príkazu Dávida a Šalamúna, jeho syna.
46. Lebo už za dní Dávidových, a to Azaf, už od dávna, bol hlavou spevákov a piesne chvály a oslavovania Boha.
47. A tak celý Izrael, vo dňoch Zerubábela a vo dňoch Nehemiáša, dávali čiastky pre spevákov a pre vrátnych, na každý deň to, čo ktorý deň vyžadoval. A posväcovali Levitom, a Levitovia posväcovali synom Áronovým.

  Nehemiah (12/13)