Nehemiah (11/13)  

1. <Záznam tých, ktorí bývali v Jeruzaleme>A kniežatá ľudu bývali v Jeruzaleme, a ostatok ľudu hádzali losy, aby doviedli jedného z desiatich bývať v Jeruzaleme, vo svätom meste, a deväť čiastok aby bývalo v iných mestách.
2. A ľud dobrorečil všetkým mužom, ktorí sa dobrovoľne podali bývať v Jeruzaleme.
3. A toto sú poprední krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme, a v mestách Júdových bývali, každý vo svojom državí, vo svojich mestách, Izrael, kňazi, Levitovia, Netineji a synovia služobníkov Šalamúnových.
4. A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových a druhí zo synov Benjaminových. Zo synov Júdových: Ataiáš, syn Uzziáša, syna Zachariáša, syna Amariáša, syna Šefatiáša, syna Mahalelovho, zo synov Fáresových.
5. A Maaseiáš, syn Bárucha, syna Kol-chozeho, syna Chaziáša, syna Adaiáša, syna Jojariba, syna Zachariáša, syna Šilonského.
6. Všetkých synov Fáresových, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo štyristo šesťdesiatosem, udatných mužov.
7. A toto boli synovia Benjaminovi: Sallu, syn Mešullama, syna Joéda, syna Pedaiáša, syna Kolaiáša, syna Maaseiáša, syna Itiela, syna Izaiášovho.
8. A po ňom Gabbaj, Sallaj, deväťsto dvadsaťosem.
9. A Joel, syn Zichriho, bol dozorcom nad nimi, a Júda, syn Hassenuov, nad mestom druhý.
10. Z kňazov: Jedaiáš, syn Jojaribov, a Jachin,
11. Seraiáš, syn Chilkiáša, syna Mešullama, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achitúbovho, vojvoda domu Božieho.
12. A ich bratov, ktorí konali prácu pre dom, bolo osemsto dvadsaťdva. A Adaiáš, syn Jerocháma, syna Pelaliáša, syna Amciho, syna Zachariáša, syna Pašchúra, syna Malkiášovho.
13. A jeho bratov, hláv otcov, dvesto štyridsaťdva. A Amašsaj, syn Azareela, syna Achzaja, syna Mešillemóta, syna Immérovho.
14. A ich bratov, hrdinských mužov, bolo sto dvadsaťosem, a dozorcom nad nimi bol Zabdiel, syn Haggedolímov.
15. A z Levítov: Šemiáš, syn Chaššúba, syna Azrikáma, syna Chašabiáša, syna Bunniho.
16. A Šabbetaj a Jozabad boli nad vonkajšou prácou domu Božieho, z hláv Levitov.
17. A Mattaniáš, syn Míchu, syna Zabdiho, syna Azafovho, hlava, ktorý začínal chváliť pri modlitbe, a Bakbukiáš, druhý z jeho bratov, a Abda, syn Šammuu, syna Gálala, syna Jedutúnovho.
18. Všetkých Levitov vo svätom meste bolo dvesto osemdesiatštyri.
19. A vrátni: Akkúb, Talmon a ich bratia, ktorí strážili pri bránach; bolo ich sto sedemdesiatdva.
20. A ostatok Izraela, kňazi a Levitovia po všetkých mestách Júdových, jeden každý na svojom dedičstve.
21. A Netineji bývali v Ofele. A Cícha a Gišpa boli nad Netinejmi.
22. A dozorcom Levitov v Jeruzaleme bol Uzzi, syn Bániho, syna Chašabiáša, syna Mattaniáša, syna Míchovho, zo synov Azafových, spevákov, pri práci domu Božieho,
23. pretože bol príkaz kráľov o nich a pevné ustanovenie o spevákoch čo do ich zaopatrenia, ako to vyžaduje ktorý deň.
24. A Petachiáš, syn Mešezabélov, zo synov Zéracha, syna Júdovho, bol po ruke kráľovej pre každú vec, ktorá sa týkala ľudu.
25. <Ktorí bývali v iných mestách>A čo dvorov na ich poliach, tí, ktorí boli zo synov Júdových, bývali v Kirjat-arbe a v jeho vsiach a v Díbone a v jeho vsiach a v Jekabceele a v jeho dvoroch
26. a v Ješue, Moláde a Bétpelete
27. a v Chacar-šuale, Bér-šebe a v jej vsiach
28. a v Ciklagu, Mechone a v jej vsiach
29. a v En-rimmone, v Carei a v Jarmúte,
30. v Zánoachu, v Adullame a v ich dvoroch, v Lachiši a na jeho poliach, v Azéke a v jej vsiach. A tak táborili od Bér-šeby až po údolie Hinnom.
31. A synovia Benjaminovi, počnúc od Geby, v Michmaši a v Ajji a v Bét-ele a v jeho vsiach,
32. v Anatóte, Nóbe, v Ananii,
33. v Chácore, v Ráme, v Gittaime,
34. v Chadíde, Ceboime, Neballáte,
35. v Lóde, Onó-ve a na doline remeselníkov.
36. A čo do niektorých z Levitov, niektoré oddelenia Júdove boly pripojené k Benjaminovi.

  Nehemiah (11/13)