Nehemiah (10/13)  

1. <Tí, ktorí spečatili smluvu s Bohom. Niektoré body zákona>A na spečatených miestach listiny boli tiršata Nehemiáš, syn Chachaliášov, a Sedechiáš,
2. Seraiáš, Azariáš, Jeremiáš,
3. Pašchúr, Amariáš, Malkiáš,
4. Chattúš, Šebaniáš, Mallúch,
5. Charim, Meremót, Obadiáš,
6. Daniel, Ginneton, Báruch,
7. Mešullam, Abiáš, Mijjamin,
8. Maazeiáš, Bilgaj a Šemaiáš; to boli kňazi.
9. Potom Levitovia, a to: Ješua, syn Azaniášov, Binnuj zo synov Chenadadových, Kadmiel
10. a ich bratia: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelaiáš a Chanán,
11. Mícha, Rechób, Chašabiáš,
12. Zakkúr, Šerebiáš, Šebaniáš,
13. Hodiáš, Báni, Benínu.
14. Hlavy čiže prední z ľudu: Paroš, Pachat-moáb, Élam, Zattú, Báni,
15. Buni, Azgád, Bebaj,
16. Adoniáš, Bigvaj, Adín,
17. Ater, Ezechiáš, Azzúr,
18. Hodiáš, Chašum, Becaj,
19. Charíf, Anatót, Nebaj,
20. Magpiáš, Mešullam, Chezír,
21. Mešezabel, Cádok, Jaddua,
22. Pelatiáš, Chanán, Anaiáš,
23. Hozeáš, Chananiáš, Chaššúb,
24. Hallocheš, Pilcha, Šobek,
25. Rechúm, Chašabna, Maaesiáš,
26. Achiáš, Chanán, Anán,
27. Mallúch, Charim, Baana.
28. A ostatok ľudu, kňazi, Levitovia, vrátni, speváci, Netineji a každý, kto sa bol oddelil od národov zemí a obrátil sa k zákonu Božiemu, ich ženy, ich synovia a ich dcéry, každý, kto znal a rozumel,
29. všetci radom chopili sa toho so svojimi bratmi, so svojimi slávnymi a prichádzali so zaklnutím a s prísahou zaväzujúc sa chodiť v zákone Božom, ktorý bol daný skrze Mojžiša, služobníka Božieho, a ostríhať a činiť všetky prikázania JeHoVaHa, svojho Pána, i jeho súdy i jeho ustanovenia.
30. A vraj nedáme svojich dcér národom zeme ani ich dcér nevezmeme svojim synom.
31. A čo do národov zeme, ktorí donesú krám alebo jakékoľvek potraviny v sobotný deň na predaj, nevezmeme od nich v sobotu alebo vo svätý deň a necháme siedmy rok polia na pokoji i požadovanie jakéhokoľvek dlhu.
32. <Záväzok dávať na službu Božiu, prvotiny, desiatky a iné>A postavili sme vzhľadom na seba prikázania uložiť na seba poplatok, tretinu šekla na rok, na službu domu svojho Boha,
33. na chleby predloženia a na obilný dar ustavičný a na zápalnú obeť ustavičnú na soboty, na novomesiace, na výročné slávnosti a na posviatne veci a na obeti za hriech pokryť hriechy na Izraelovi a na všetku prácu domu svojho Boha.
34. A hodili sme aj losy o donášanie dreva, kňazi, Levitovia i ľud, že ho budeme donášať pre dom svojho Boha podľa domu svojich otcov na ustanovené časy z roka na rok, aby horelo na oltári JeHoVaHa, nášho Boha, jako je napísané v zákone.
35. A tiež, že budeme donášať prvotiny svojej zeme a prvotiny každého ovocia každého stromu z roka na rok do domu JeHoVaHovho
36. jako i prvorodené svojich synov a svojho hoväda, jako je napísané v zákone, a prvencov svojich volov a svojho drobného stáda, že tedy budeme donášať do domu svojho Boha, kňazom, svätoslúžiacim v dome nášho Boha,
37. a prvotinu svojho cesta a svojich obetí pozdvihnutia a ovocia akéhokoľvek stromu, vína a oleja budeme donášať kňazom do komôr domu svojho Boha a desatinu svojej zeme Levitom. A oni, Levitovia, budú vyberať desatiny vo všetkých mestách, kde budeme obrábať zem.
38. A kňaz, syn Áronov, bude s Levitami, keď budú Levitovia vyberať desatinu, a zase aj Levitovia odnesú desatinu desatiny hore do domu nášho Boha, do komôr, do domu pokladu.
39. Lebo do komôr budú nosiť synovia Izraelovi a synovia Léviho obeť pozdvihnutia obilia, vína a oleja, kde sú nádoby svätyne i svätoslúžiaci kňazi, vrátni a speváci, a neopustíme domu svojho Boha.

  Nehemiah (10/13)