Nahum (1/3)  

1. <Ninive. Vlastnosti JeHoVaHove a jeho moc>Bremä mesta Ninive. Kniha videnia Náhuma Elkošského.
2. JeHoVaH je silný Bôh žiarlivý a pomstiaci sa: JeHoVaH pomstí a má prchký hnev; JeHoVaH uvodí pomstu na svojich protivníkov a drží hnev na svojich nepriateľov.
3. JeHoVaH je dlhozhovievajúci a veľký čo do sily, ale nijakým činom neoprostí vinného viny. JeHoVaH, jeho cesta je vo víchrici a v búrke, a oblak je prachom jeho nôh.
4. Keď karhá more, vysušuje ho a vysušuje i všetky rieky; chradne Bázan i Karmel, chradne i kvet Libanona.
5. Vrchy sa trasú pred ním, a brehy sa rozplývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všetci, ktorí bývajú na ňom.
6. Kto obstojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto povstane proti páli jeho hnevu?! Jeho prchlivosť sa rozlieva jako oheň, a skaly sa vyvracajú pred ním.
7. JeHoVaH je dobrý; je pevnosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k nemu.
8. Ale valiacou sa povodňou učiní koniec jej miestu, a jeho, Božích, nepriateľov bude stíhať tma.
9. <Zkaza nepriateľov JeHoVaHových>Čo vymýšľate proti JeHoVaHovi? On učiní koniec; nepovstane súženie dvakrát.
10. Lebo až po spletené tŕnie, všetci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú ztrávení, jako suché strnisko, úplne.
11. Z teba vyšiel ten, ktorý vymýšľa proti JeHoVaHovi zlé, radca beliála.
12. Takto hovorí JeHoVaH: Hoci by boli v plnej sile a ešte tak mnohí, i tak by boli skosení, a prejde. A keď som ťa aj trápil, nebudem ťa už viacej trápiť.
13. Ale teraz už polámem jeho jarmo a shodím s teba a tvoje putá potrhám.
14. A JeHoVaH prikázal o tebe: Nebude sa viacej siať z tvojho mena; z domu tvojho boha vyplienim rytinu a sliatinu; tam ti položím tvoj hrob, lebo si najdený priľahký.
15. <Poslovia pokoja. Zasľúbenie Júdovi>Hľa, na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj. Sláv, Júda, svoje slávnosti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej nepojde cez teba beliál; bude celý vyplienený.

      Nahum (1/3)