Micah (6/7)  

1. <JeHoVaHova pravota s Izraelom pre nevďak. Čo žiada>Nože počujte to, čo hovorí JeHoVaH: Vstaň a pravoť sa s vrchami, a brehy nech počujú tvoj hlas!
2. Počujte, vrchy, pravotu JeHoVaHovu, i vy, pevné skaly, základy zeme, lebo JeHoVaH má pravotu so svojím ľudom a s Izraelom rieši spor.
3. Môj ľude, čo som ti učinil, alebo čím som ťa unavil? Odpovedz proti mne.
4. Ale vyviedol som ťa hore z Egyptskej zeme, vykúpil som ťa z domu sluhov a poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Máriu.
5. Môj ľude, nože sa rozpamätaj, čo radil Balák, kráľ Moábov, a čo mu odpovedal Balám, syn Beorov, od Šittima až po Gilgal, aby si poznal skutky spravedlivosti JeHoVaHovej.
6. Čím predídem JeHoVaHa, skloním sa pred Bohom výsosti? Či ho predídem so zápalnými obeťami, s ročnými teľcami?
7. Či azda bude mať JeHoVaH záľubu v tisícoch baranov, v desiatkach tisícov potokov oleja? Či dám svojho prvorodeného za svoje prestúpenie, plod svojho lona za hriech svojej duše?
8. Oznámili ti, človeče to,čo je dobré, a čo požaduje JeHoVaH od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom.
9. <Pomsta Božia za klamstvo a za ukrutnosť>Hlas JeHoVaHov volá na mesto - A ten, u koho je rozum bude sa báť tvojho mena --: Počujte palicu a toho, kto ju uložil!
10. Či ešte sú v dome bezbožného poklady bezbožnosti a umenšená efa, prekliatia?
11. Či budem čistý s vážkami bezbožnosti a s mieškom falošného závažia?
12. Lebo jeho boháči sú plní ukrutnosti, jeho obyvatelia hovoria lož, a čo do ich jazyka, v ich ústach je lesť.
13. A preto i ja tebe narobím bolesti zbijúc ťa, spustoším ťa pre tvoje hriechy.
14. Ty budeš jesť, ale sa nenasýtiš, lež v tvojom vnútre bude tvoja hladná prázdnota, a odpraceš, ale nezachrániš útekom, a to, čo tak zachrániš, vydám meču.
15. Lebo sa snažne ostríhajú ustanovenia Omriho i každý skutok domu Achabovho, a chodíte podľa ich rád, aby som ťa vydal v strašnú pustinu a jeho obyvateľov, obyvateľov mesta, v rezavý posmech, a tak ponesiete potupu môjho ľudu.
16. - - -

  Micah (6/7)