Micah (5/7)  

1. <O narodení Kristovom v Betleheme. Jeho panstvo v Jakobovi a nad národami>Teraz sa sober v čatu, dcéro čaty! Obľahni nás; palicou bijú sudcu Izraelovho na líce.
2. A ty, Bet-lehem-, Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a jeho východiská sú od pradávna, odo dní veku.
3. Preto ich vydá do času, až by tá, ktorá má porodiť, porodila, a ostatok jeho bratov sa navráti so synmi Izraelovými.
4. A bude stáť a písať v sile JeHoVaHovej, vo velebnosti mena JeHoVaHa, svojho Boha. A tak budú bývať, lebo teraz už bude veľký až do končín zeme.
5. On bude pokojom, Keď prijde Assúr do našej zeme a keď vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu sedem pastierov a osem kniežat z ľudu.
6. A spasú zem Assúrovu mečom a zem Nimrodovu v jej bránach. A tak vytrhne od Assúra, keď prijde do našej zeme a keď vkročí na naše územie.
7. A ostatok Jakobov bude prostred mnohých národov ako rosa od JeHoVaHa, jako tichý dážď hojný na bylinu, ktorý už nebude očakávať na nikoho ani sa nebude nadejať na synov človeka.
8. A ostatok Jakobov bude medzi národami, prostred mnohých ľudí, jako lev medzi lesnými zvieratami, jako mladý lev medzi stádami drobného dobytka, ktorý keď prejde, pošliape a roztrhá, a niet toho, kto by vytrhol.
9. Tvoja ruka sa vyvýši nad tvojimi protivníkmi, a vyťatí budú všetci tvoji nepriatelia.
10. <JeHoVaH vyplieni telesnú moc modly i každý zvod>A stane sa toho dňa, hovorí JeHoVaH, že vyplienim tvoje kone z tvojho stredu a zahubím tvoje vozy.
11. Vyplienim mestá z tvojej zeme a rozborím všetky tvoje pevnosti.
12. A vyplienim čary z tvojej ruky, ani nebudeš mať viacej planetárov;
13. vyplienim tvoje rytiny i tvoje modlárske stĺpy z tvojho stredu, a nebudeš sa už viacej klaňať dielu svojich rúk;
14. vykorením tvoje háje z tvojho stredu a zahladím tvoje mestá.
15. A vykonám pomstu v hneve a v prchlivosti na národoch, ktoré neposlúchaly.

  Micah (5/7)