Micah (4/7)  

1. <O sláve kráľovstva Kristovho>Ale stane sa v posledných dňoch, že vrch domu JeHoVaHovho bude stáť pevne hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy, a pohrnú sa naň ľudia.
2. A pojdú mnohé národy a povedia: Poďte a vyjdime na vrch JeHoVaHov a do domu Boha Jakobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest, a budeme chodiť po jeho stezkách. Lebo zo Siona vyjde zákon a slovo JeHoVaHovo z Jeruzalema.
3. A bude súdiť medzi mnohými ľuďmi a bude trestať mocné národy až na ďaleké časy. A skujú svoje meče na motyky a svoje kopije na srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju.
4. Ale budú sedieť každý pod svojím viničom a pod svojím fíkom, a nebude toho, kto by prestrašil, lebo ústa JeHoVaHa Zástupov hovorily.
5. Lebo všetky národy budú chodiť každý v mene svojho boha, ale my budeme chodiť v mene JeHoVaHa, svojho Boha, na veky vekov.
6. Toho dňa, hovorí JeHoVaH, soberiem kulhavú a zahnanú shromaždím, aj tú, ktorej som zle robil.
7. A učiním kulhavú ostatkom a ďaleko zahnanú mocným národom, a JeHoVaH bude kraľovať nad nimi na vrchu Sione od teraz až na veky.
8. A ty, vežo Čriedy, Ofele, hradbo dcéry Siona, k tebe to pojde, a prijde predošlé panstvo, kráľovstvo dcére Jeruzalema.
9. A tak teraz prečože kričíš takým krikom? Či nie je v tebe kráľa? Či azda zahynul tvoj radca, že ťa pochytila bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť?
10. <O vyslobodení ľudu Božieho z Babylona>Svíjaj sa bolesťou a vyrúť, dcéro Siona, jako žena, ktorá ide porodiť, lebo teraz už vyjdeš z mesta a budeš bývať na poli a prijdeš až do Babylona; tam budeš vytrhnutá; tam ťa vykúpi JeHoVaH z ruky tvojich nepriateľov.
11. No, teraz sa shromaždily proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: Nech je poškvrnený, a nech sa podívajú naše oči na Sion!
12. Ale ony neznajú myšlienok JeHoVaHových ani nerozumejú jeho rade, že ich shromaždil ako snopy na humno.
13. Vstaň a mláť, dcéro Siona, lebo tvoj roh učiním železom a tvoje kopytá učiním meďou, a zdrtíš mnohé národy, a zarieknem JeHoVaHovi ich zisk a ich majetok Pánovi celej zeme.

  Micah (4/7)