Micah (3/7)  

1. <Hrozba ukrutným vrchnostenským osobám, svetským i duchovným>A povedal som: Nože počujte, hlavy Jakobove a kniežatá domu Izraelovho! Či nie je to vašou vecou, aby ste znali súd?
2. Vy, ktorí nenávidíte dobré a milujete zlé, ktorí sdierate s nich ich kožu a ich mäso s ich kostí!
3. A ktorí jedia mäso môjho ľudu a sťahujú s nich ich kožu a ich kosti lámu a sekajú na kusy jako do hrnca a jako mäso do kotla.
4. No, vtedy budú kričať k JeHoVaHovi, ale sa im neozve, lež skryje pred nimi svoju tvár toho času, tak ako oni vykonávali svoje zlé skutky.
5. Takto hovorí JeHoVaH o prorokoch, ktorí uvodia môj ľud do bludu, ktorí hryzú svojimi zubami a volajú: Pokoj, a proti tomu, kto nedá nič na ich ústa, zasväcujú vojnu.
6. Preto vám bude noc pre videnie a tma vám pre veštenie. A tak zajde slnce nad tými prorokmi, a na čierno zatmie sa nad nimi deň.
7. A vidiaci sa budú hanbiť a budú rumenieť veštci, a všetci, koľko ich je, zastrú svoju bradu, lebo nebude odpovedi Božej.
8. Ale ja som plný sily čo do Ducha JeHoVaHovho a súdu a udatnosti, aby som oznámil Jakobovi jeho prestúpenie a Izraelovi jeho hriech.
9. Nože počujte to, hlavy domu Jakobovho a kniežatá domu Izraelovho, ktorí máte súd v ohavnosti a všetko, čo je pravé, prevraciate!
10. Každý stavia Sion krvou a Jeruzalem neprávosťou!
11. Jeho hlavy súdia za úplatok, a jeho kňazi vyučujú za plácu, jeho proroci veštia za peniaze a pritom sa spoliehajú na JeHoVaHa a hovoria: Či nie je JeHoVaH v našom strede? Neprijde na nás zlé.
12. Preto bude pre vás Sion oraný jako pole, Jeruzalem bude hromadami rozvalín a vrch toho domu výšinami lesa.

  Micah (3/7)