Micah (1/7)  

1. <O podvrátení judského a izraelského kráľovstva pre modlárstvo>Slovo JeHoVaHovo, ktoré sa stalo k Micheášovi Morašťanskému za dní Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových, ktoré videl o Samárii a o Jeruzaleme.
2. Počujte, všetky národy, pozoruj ušima, zem, i jej náplň! A Pán JeHoVaH nech je svedkom proti vám, Pán z chrámu svojej svätosti.
3. Lebo hľa, JeHoVaH vyjde zo svojho miesta a sostúpiac bude šliapať po výšinách zeme.
4. Vrchy sa budú rozplývať pod ním, a doliny sa budú trhať; budú jako vosk pred ohňom, ako vody vyliate na svahu.
5. To všetko sa bude diať za prestúpenie Jakobovo a za hriechy domu Izraelovho. Ktože je príčinou prestúpenia Jakobovho? Či azda nie Samária? A kto výšin Júdových? Či azda nie Jeruzalem?
6. Ale obrátim Samáriu na hromadu rozvalín na poli, miestom na vysadenie vinice a pomecem jej kamene do doliny a odkryjem jej základy.
7. Všetky jej rytiny budú potlčené, a všetky jej mzdy za smilstvo budú spálené ohňom, a všetky jej modly obrátim v pustinu. Lebo zo mzdy smilnice ich nahromadila, a ku mzde smilnice zase sa navrátia.
8. <Kvílenie nad tou záhubou a výzva kvíliť>Nad tým budem smútiť a kvíliť; budem chodiť bosý a nahý; budem nariekať ako šakali a smútiť ako mladí pštrosi.
9. Pretože je nevyhojiteľná zo svojich rán, a že to prijde až po Júdu, dosiahne až po bránu môjho ľudu, až po Jeruzalem.
10. Neoznámte toho v Gáte, ani plakať neplačte; v Bét-leafre som sa pováľal v prachu.
11. Prejdiže vám ta, ty, obyvateľko Šafíra, s obnaženou hanbou! Nevyjde obyvateľka Caanána; smútok v Bét-haécele vezme od vás svoje stanovisko.
12. Lebo obyvateľka Maróta sa bude svíjať bolesťou za strateným dobrým, pretože sostúpi zlé od JeHoVaHa do brány Jeruzalema.
13. Zapriahni tátoše do voza, obyvateľko Lachiša! Ona bola počiatkom hriechu dcéry Siona, lebo v tebe sa našly prestúpenia Izraelove.
14. Preto dáš Moréšet-gátu rozvodný dar prepustný. Domy Achzíba budú kladom kráľom Izraelovým.
15. Ešte ti dovediem vlastníka, obyvateľko Maréše. Až po Adullam prijde sláva Izraelova.
16. Sprav si plešinu a ostrihaj sa pre synov svojich rozkoší; rozšír svoju plešinu jako orol, lebo sa odstehujú od teba do zajatia.

      Micah (1/7)