Matthew (4/28)  

1. <Trojaké pokúšanie>Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla.
2. A keď sa bol postil štyridsať dní a štyridsať nocí, napokon zlačnel.
3. A pristúpiac k nemu pokušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene staly chlebami.
4. A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa JeHoVaHa (* Dt 8, 3b).
5. Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu
6. a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň.
7. A Ježiš mu riekol: Zase je napísané: Nebudeš pokúšať JeHoVaHa (* Dt 6,16), svojho Boha!
8. Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu
9. a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi.
10. Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: JeHoVaHovi (* Dt 6, 13), svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!
11. Vtedy ho opustil diabol, a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu.
12. <Pán sa osadí v Kafarnaume>A keď počul Ježiš, že je Ján vydaný, odišiel do Galilee
13. a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori, v krajoch Zabulona a Neftalima,
14. aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal:
15. Zem Zabulona a zem Neftalima, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov,
16. ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veliké svetlo, a sediacim v krajine a v tôni smrti vzišlo svetlo.
17. <Pán začína kázať a povoláva učeníkov>Odvtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
18. A chodiac popri Galilejskom mori videl dvoch bratov, Šimona, zvaného Petra, a Andreja, jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári.
19. A povedal im: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí.
20. A oni hneď opustili siete a išli za ním.
21. A keď pošiel odtiaľ niečo ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, na loďke so Zebedeom, ich otcom, naprávajúcich svoje siete, a povolal ich.
22. A oni hneď opustili loďku i svojho otca a išli za ním.
23. <Pán chodí a učí v Galilei>A Ježiš chodil dookola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.
24. A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhy a mukami, posadlých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.
25. A išly za ním mnohé zástupy z Galilee, z Desaťmestia, z Jeruzalema, z Judska i zo Zajordánia.

  Matthew (4/28)