Matthew (28/28)    

1. <Anjel svedčí ženám o Pánovom vzkriesení. Pán sa im zjaví>Potom pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob.
2. A hľa, povstalo veliké zemetrasenie, lebo anjel JeHoVaHov sostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom.
3. A bol na pohľad ako blesk, a jeho rúcho bolo biele jako sneh.
4. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli jako mŕtvi.
5. A anjel odpovedal a riekol ženám: Vy sa nebojte! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte.
6. Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán.
7. A iďte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to!
8. A vyjdúc rýchle od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zvestovať jeho učeníkom.
9. A jako tak išly zvestovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Zdravstvujte! A ony pristúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu.
10. Vtedy im povedal Ježiš: Nebojte sa! Iďte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galilee a tam ma uvidia.
11. <Najvyšší kňazi podplatia stráž>A keď ony išly, tu hľa, niektorí z tej stráže prišli do mesta a zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo.
12. A oni sa sišli so staršími a poradiac sa dali vojakom hodne peňazí
13. a riekli: Povedzte, že jeho učeníci prišli vnoci a ukradli ho, keď sme my spali.
14. A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme a vás urobíme bezstarostných.
15. A oni vzali peniaze a urobili, jako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa.
16. <Pánov povel robiť svet jeho učeníkmi>A tí jedonásti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.
17. A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali.
18. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.
19. A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha
20. učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

  Matthew (28/28)