Matthew (27/28)  

1. <Pána vydajú Pilátovi, a Judáš spácha samovraždu>A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť,
2. a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.
3. Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých tridsať strieborných
4. a povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz!
5. A povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa.
6. A najvyšší kňazi vzali tie strieborné a povedali: Nepatrí sa nám hodiť ich do korbána, do pokladnice, pretože je to cena krvi.
7. A poradiac sa kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.
8. Preto je nazvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa.
9. Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal: A vzali tých tridsať strieborných, kúpnu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Izraelových,
10. a dali ich za pole hrnčiarovo, tak ako mi nariadil JeHoVaH.
11. <Pán pred Pilátom. Zvedený ľud prosí za Barabáša>A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš.
12. A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal.
13. Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe?
14. Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil.
15. A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli.
16. A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáša.
17. Tedy keď sa sišli ľudia, povedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša, zvaného Krista?
18. Lebo vedel, že ho zo závisti vydali.
19. A keď sedel na súdnej stolici, poslala k nemu jeho žena s odkazom: Nemaj ničoho s tým spravedlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho.
20. Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša, a Ježiša aby zahubili.
21. A vladár odpovedal a riekol im: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni riekli: Barabáša.
22. A Pilát im povedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kristom? Všetci mu povedali: Ukrižovať ho!
23. A vladár im povedal: A čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Ukrižovať ho!
24. A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Som čistý od krvi tohoto spravedlivého; vy už teraz vidzte.
25. A všetok ľud odpovedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti!
26. Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.
27. <Vojaci korunujú Pána a odvedú ukrižovať>Vtedy pojali vojaci vladárovi Ježiša do prätória a shromaždili na neho celú čatu.
28. A vyzlečúc ho, odiali ho šarlátovým plášťom
29. a upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali trstinu a kľakajúc pred ním posmievali sa mu a hovorili: Nech žije kráľ Židov!
30. A napľujúc na neho vzali tú trstinu a bili ho po hlave.
31. A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho rúcha a odviedli ho ukrižovať.
32. A keď vychádzali, našli nejakého človeka, cyrenenského, menom Šimona; toho prinútili, aby niesol jeho kríž.
33. <Ukrižovanie>A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu,
34. dali mu piť octu, smiešaného so žlčou, a keď ochutnal, nechcel piť.
35. A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los.
36. A sediac strážili ho tam.
37. A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú: Toto je Ježiš, ten kráľ Židov.
38. Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lotri, jeden z pravej a druhý z ľavej strany.
39. A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami
40. a hovorili: Hľa, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, pomôž samému sebe! Ak si Syn Boží, sostúp s kríža!
41. Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili:
42. Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz sostúpi s kríža, a uveríme mu.
43. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn!
44. A to isté i lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utŕhali mu.
45. A od šiestej hodiny povstala tma na celej zemi až do deviatej hodiny.
46. A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?!
47. A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento.
48. A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho.
49. Ale ostatní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či prijde Eliáš, aby mu spomohol.
50. Ale Ježiš zase vykríkol velikým hlasom a vypustil ducha.
51. <Divy pri ukrižovaní>A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly,
52. a hroby sa otváraly a mnohé telá zosnulých svätých vstaly
53. a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.
54. Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol naozaj Syn Boží.
55. A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boly išly za Ježišom od Galilee posluhujúc mu,
56. medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova, a matka synov Zebedeových.
57. <Pánov pohrab. K hrobu postavia stráž>A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie, menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým.
58. Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo.
59. A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna
60. a složil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. A privaliac veliký kameň ku dveriam hrobu odišiel.
61. A bola tam Mária Magdaléna i tá druhá Mária, a sedely naproti hrobu.
62. A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, sišli sa najvyšší kňazi a farizeovia k Pilátovi
63. a hovorili: Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem.
64. Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci vnoci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý.
65. A Pilát im povedal: Máte stráž; iďte, strážte, jako viete.
66. A oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi.

  Matthew (27/28)