Matthew (23/28)  

1. <Pán o farizeoch a zákonníkoch>Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom
2. a riekol: Na stolici Mojžišovej posadili sa zákonníci a farizeovia;
3. tedy všetko, čo by vám povedali, aby ste zachovávali, zachovávajte a čiňte, ale podľa ich skutkov nečiňte, lebo hovoria, ale nečinia.
4. A viažu ťažké bremená a neznesiteľné a uvaľujú ich na plecia ľudí, ale oni sami nechcú ich pohnúť svojím prstom.
5. A všetky svoje skutky činia nato, aby ich ľudia videli. Lebo rozširujú svoje filaktéria a robia veľké podolky svojich plášťov;
6. majú radi prvé miesta na ležanie pri večeriach a prvé stolice v synagógach
7. a pozdravovania na trhoch, a aby ich ľudia volali: Rabbi! Rabbi!
8. Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia.
9. A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach.
10. Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus.
11. A ten, kto by bol väčší z vás, bude vaším služobníkom.
12. A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude povýšený.
13. Ale beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť.
14. Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zožierate domy vdôv, a to pod zámienkou dlhého modlenia; preto ponesiete ťažší súd.
15. Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože obchádzate more i suchú zem, aby ste učinili jedného novoverca, a keď sa ním niekto stane, činíte z neho syna pekla, dva razy horšieho ako ste sami.
16. <Farizejská prísaha>Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nie je nič; ale kto by prisahal na zlato chrámu, ten je povinný držať.
17. Blázni a slepci, veď čože je väčšie, zlato a či chrám, ktorý posväcuje zlato?
18. A kto by vraj prisahal na oltár, to nie je nič; ale kto by prisahal na dar, ktorý je na ňom, ten je povinný držať.
19. Blázni a slepci, veď čože je väčšie, dar a či oltár, ktorý posväcuje dar?
20. A tak tedy ten, kto prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko. čo je na ňom;
21. a ten, kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý býva v ňom;
22. a ten, kto prisahá na nebo, prisahá na trón Boží, i na toho, ktorý sedí na ňom.
23. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože dávate desiatky z máty, z kôpru a kmínu a opustili ste to, čo je ťažšieho v zákone, súd, milosrdenstvo a vernosť; toho bolo treba činiť a tamto neopustiť.
24. Slepí vodcovia, ktorí cedíte komára a veľblúda prehlcujete!
25. <Farizejská čistota. Obielené hroby>Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože čistíte vonok pohára a misy, ale zvnútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti!
26. Farizee, slepče, vyčisti najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonok!
27. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože sa podobáte hrobom, obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a každej nečistoty.
28. Tak aj vy, zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravedliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.
29. <Vrahovia prorokov>Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, že staviate hroby prorokov a ozdobujete pomníky spravedlivých
30. a hovoríte: Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme bývali ich spoluúčastníkmi na krvi prorokov.
31. A tak sami si vydávate svedoctvo, že ste synovia tých, ktorí povraždili prorokov.
32. Naplňte aj vy mieru svojich otcov!
33. Hadi! Plemä vreteníc, ako by ste vy utiekli odsúdeniu do pekla?!
34. Preto hľa, ja posielam k vám prorokov a múdrych a učených v zákone, a niektorých z nich zabijete a ukrižujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta,
35. aby prišla na vás všetka krv spravedlivá, vylievaná na zemi, od krvi spravedlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom.
36. Ameň vám hovorím, že prijde toto všetko na toto pokolenie.
37. <Beda vražedlnému mestu>Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel shromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka shromažďuje svoje kuriatka pod svoje krýdla, ale nechceli ste!
38. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý!
39. Lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene JeHoVaHovom!

  Matthew (23/28)