Matthew (20/28)  

1. <Podobenstvo o robotníkoch, najatých do vinice>Lebo nebeské kráľovstvo je podobné človeku-hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať si robotníkov do svojej vinice.
2. A zjednajúc sa s robotníkmi, že im dá po denáre na deň, poslal ich do svojej vinice.
3. A keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a zaháľať.
4. Aj tým povedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spravedlivé, dám vám. A oni odišli.
5. Opät vyšiel okolo šiestej a deviatej hodiny a urobil to isté.
6. Potom vyjdúc okolo jedonástej hodiny našiel iných stáť a zaháľať a povedal im: Čo tu stojíte celý deň a zaháľate?
7. Povedali mu: Pretože nás nikto nenajal. A on im povedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spravedlivé, dostanete.
8. A keď bol večer povedal pán vinice svojmu správcovi: Zavolaj robotníkov a zaplať im počnúc od posledných až po prvých.
9. A keď prišli tí okolo jedonástej hodiny najatí, dostali po denáre.
10. A keď potom prišli tí prví, domnievali sa, že dostanú viacej, ale aj oni dostali po denáre.
11. A keď vzali, reptali proti hospodárovi
12. a hovorili: Títo poslední pracovali jednu hodinu, a učinil si ich rovných nám, ktorí sme niesli bremeno dňa a páľu slnca.
13. Ale on odpovedal a riekol jednému z nich: Priateľu, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár?
14. Vezmi, čo je tvoje, a idi! A chcem tomuto poslednému dať ako i tebe.
15. Alebo či nemám práva urobiť so svojím, čo chcem? Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý?
16. Tak budú poslední prví a prví poslední; lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
17. <Pán predpovedá svoje utrpenie>A keď išiel Ježiš hore do Jeruzalema, pojal tých dvanástich učeníkov osobitne na ceste a povedal im:
18. Hľa, ideme hore do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný najvyšším kňazom a zákonníkom, a odsúdia ho na smrť
19. a vydajú ho pohanom, aby sa mu naposmievali, aby ho zbičovali a ukrižovali, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
20. <Zebedeovi synovia>Vtedy pristúpila k nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, klaňala sa mu a prosila čosi od neho.
21. A on jej povedal: Čo chceš? A riekla mu: Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v tvojom kráľovstve.
22. A Ježiš odpovedal a riekol: Neviete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? Povedali mu: Môžeme.
23. A on im povedal: Môj kalich pravda piť budete, i krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstení budete; ale dať sedieť po mojom pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené od môjho Otca.
24. A keď to počuli tí desiati, nahnevali sa na tých dvoch bratov.
25. Ale Ježiš privolajúc si povedal: Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi, a velikí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc.
26. Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami velikým, bude vaším služobníkom;
27. a ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vaším sluhom,
28. ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.
29. <Slepí pri Jerichu>A keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veliký zástup.
30. A hľa, sedeli tam pri ceste dvaja slepí, ktorí, keď počuli, že tade ide Ježiš, kričali a hovorili: Pane, zmiluj sa nad nami, Synu Dávidov!
31. Ale zástup im dohováral a vravel, aby mlčali, no, oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Zmiluj sa nad nami, Pane, Synu Dávidov!
32. A Ježiš postál, zavolal ich a povedal: Čo chcete, aby som vám učinil?
33. A oni mu povedali: Pane, že by sa otvorily naše oči.
34. A Ježiš, súc pohnutý ľútosťou, dotknul sa ich očí, a hneď prezreli a išli za ním.

  Matthew (20/28)