Matthew (2/28)  

1. <Mudrci>A keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Heródesa, tu hľa, mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema
2. a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť.
3. Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním.
4. A svolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť.
5. A oni mu riekli: V Judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka:
6. A ty, Betleheme, zem Júdova, nijako nie si najmenším medzi vojvodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izraela.
7. Vtedy Heródes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala,
8. a pošlúc ich do Betlehema povedal: Iďte a dôkladne sa povypytujte o tom dieťatku, a keď najdete, dajte mi o tom zvesť, aby som i ja prijdúc poklonil sa mu.
9. A oni vypočujúc kráľa odišli. A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťatko.
10. A zazrúc hviezdu preveľmi sa zaradovali.
11. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc klaňali sa mu a otvoriac svoje poklady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myrru.
12. A napomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Heródesovi, navrátili sa inou cestou do svojej krajiny.
13. <Útek do Egypta>A keď odišli, tu hľa, anjel JeHoVaHov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta a buď tam, dokiaľ ti nepoviem! Lebo Heródes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil.
14. A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku, vnoci, a ušiel do Egypta
15. a bol tam až do smrti Heródesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od JeHoVaHa skrze proroka, ktorý povedal: Z Egypta som povolal svojho syna.
16. <Heródes vraždí deti>Vtedy Heródes, vidiac, že je znevážený mudrcami, veľmi sa rozhneval a poslal a povraždil všetkých chlapcov, ktorí boli v Betleheme a na celom jeho okolí, od dvojročných a niže, podľa času, na ktorý sa bol dôkladne vypýtal mudrcov.
17. Vtedy sa naplnilo, čo bolo povedané od od proroka Jeremiáša, ktorý povedal:
18. Hlas bolo počuť v Ráme, nárek a plač a mnoho kvílenia: Rácheľ, oplakávajúca svoje deti, a nedala sa potešiť, lebo ich niet.
19. <Návrat z Egypta>A keď zomrel Heródes, tu hľa, anjel JeHoVaHov sa ukázal vo sne Jozefovi v Egypte
20. a povedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a idi do zeme Izraelovej, lebo pomreli tí, ktorí hľadali dušu dieťatka.
21. A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku a prišiel do zeme Izraelovej.
22. Ale keď počul, že Archelaus kraľuje v Judsku miesto svojeho otca, Heródesa, bál sa ta odísť, a dostanúc vo sne úpravu od Boha ušiel do krajov Galilee
23. a prijdúc ta býval v meste zvanom Nazarete, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze prorokov, že sa bude volať Nazarejský.

  Matthew (2/28)