Matthew (17/28)  

1. <Pánovo premenenie sa na vrchu>A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne,
2. a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela jako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo.
3. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš shovárajúc sa s ním.
4. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stány: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden.
5. A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte!
6. A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi.
7. A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa!
8. A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša.
9. A keď schádzali s toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal: Nepovedzte nikomu o tom videní, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych!
10. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Čože to tedy hovoria zákonníci, že najprv musí prijsť Eliáš?
11. A Ježiš povedal a riekol im: Eliáš pravda prijde prv a napraví všetko;
12. ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel, a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj Syn človeka.
13. Vtedy porozumeli učeníci, že im to povedal o Jánovi Krstiteľovi.
14. <Pán uzdraví posadlého>A keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu človek, ktorý sa mu klaňal padnúc na kolená
15. a hovoril: Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačník a hrozne trpí, lebo často padáva do ohňa a často do vody.
16. A priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale ho nemohli uzdraviť.
17. A Ježiš odpovedal a riekol: Ó, pokolenie, neveriace a prevrátené, dokedy budem s vami? Dokedy vás ponesiem? Doveďte mi ho sem!
18. A Ježiš ho pokarhal, a démon hneď vyšiel z neho, a mládenec bol uzdravený od tej hodiny.
19. Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi osobitne a povedali: Prečo sme ho my nemohli vyhnať?
20. A on im povedal: Pre vašu neveru; lebo ameň vám hovorím, keby ste mali vieru jako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam hen! a prejde, a nič vám nebude nemožným.
21. Ale tento druh nevychádza, iba modlitbou a pôstom.
22. A keď chodili spolu po Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.
23. A zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A veľmi sa zarmútili.
24. <Vyberajúci daň>A keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberajúci poplatok dvojdrachmy a riekli: Či váš učiteľ neplatí dvojdrachmy?
25. A on povedal: Platí! A keď vošiel do domu, predišiel ho Ježiš a povedal: Čo sa ti zdá, Šimone, od koho berú kráľovia tejto zeme clo alebo daň? Od svojich synov a či od cudzích?
26. A keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš: Tak tedy ich synovia sú slobodní.
27. Avšak aby sme ich nepohoršili, idi k moru, hoď udicu a vezmi rybu, ktorá najprv vyjde hore a keď jej otvoríš ústa, najdeš groš striebra; ten vezmi a daj im za seba i za mňa.

  Matthew (17/28)