Matthew (1/28)  

1. <Kristov rodokmeň>Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
2. Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov;
3. Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;
4. Aram splodil Amminadába; Amminadáb splodil Názona; Názon splodil Salmona;
5. Salmon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jesseho;
6. Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova;
7. Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;
8. Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša;
9. Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša;
10. Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;
11. Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona.
12. A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela;
13. Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora;
14. Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda;
15. Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mattana; Mattan splodil Jakoba;
16. Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS.
17. A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť.
18. <Kristovo narodenie>A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.
19. Ale Jozef, jej muž, súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť.
20. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel JeHoVaHov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;
21. a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov.
22. A to všetko sa stalo nato, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od JeHoVaHa skrze proroka, ktorý povedal:
23. Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Bôh.
24. A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel JeHoVaHov, a prijal svoju manželku.
25. Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.

      Matthew (1/28)