Mark (16/16)    

1. <Anjel svedčí ženám o Pánovom vzkriesení>A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salóme nakúpily voňavých vecí, aby prišly a pomazaly ho.
2. A v prvý deň týždňa včasne ráno, veľmi skoro, prišly k hrobu, keď začalo vychádzať slnko.
3. A hovorily jedna druhej: Kto nám odvalí kameň odo dverí hrobu?!
4. A keď pozrely, videly, že je kameň odvalený; lebo bol veľmi veliký.
5. A keď vošly do hrobu, videly mládenca, sediaceho na pravej strane, odiateho dlhým bielym rúchom, a preľakly sa.
6. Ale on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazarénskeho, toho ukrižovaného. Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili.
7. Ale iďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že ide pred vami do Galilee, tam ho uvidíte, jako vám predpovedal.
8. A vyšly rýchle a utiekly od hrobu, lebo sa triasly od strachu a boly celé predesené a nepovedaly nikomu ničoho, lebo sa bály.
9. <Pán sa svojim ukazuje, vysiela ich a vstúpi na nebo>A keď vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov.
10. Tá išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním, žalostiacim a plačúcim.
11. Ale oni, keď počuli, že žije, a že ho videla, neverili.
12. Potom z nich dvom, kráčajúcim cestou, zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek.
13. Aj tí odišli a zvestovali to ostatným, ale ani tým neverili.
14. Naposledy sa ukázal tým jedonástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych.
15. A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!
16. Ten, kto uverí a dá sa ponoriť (* a pokrstí sa) , bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.
17. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky,
18. hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre.
19. A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej.
20. A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň. <br>

  Mark (16/16)