Mark (15/16)  

1. <Pána vydajú Pilátovi>A hneď ráno poradiac sa najvyšší kňazi spolu so staršími a so zákonníkmi i celá vysoká rada a poviažuc Ježiša odviedli ho a oddali Pilátovi.
2. A Pilát sa ho opýtal: Či si ty ten kráľ Židov? A on odpovedal a riekol mu: Ty dobre hovoríš.
3. A najvyšší kňazi žalovali na neho mnoho, ale on nič neodpovedal.
4. A Pilát sa ho zase opýtal a riekol: Či nič neodpovedáš? Hľa, koľko žalujú na teba!
5. Ale Ježiš už viacej neodpovedal ničoho, takže sa Pilát divil.
6. A na sviatok im prepúšťaval jedného väzňa, ktorého si žiadali.
7. A bol vtedy uväznený ten tak zvaný Barabáš s inými povstalcami, ktorí v povstaní spáchali vraždu.
8. A zástup zvolal a začal si žiadať urobiť im, ako im vždycky robieval.
9. A Pilát im odpovedal a riekol: Či chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov?
10. Lebo vedel, že ho najvyšší kňazi vydali zo závisti.
11. Ale najvyšší kňazi pobúrili zástup, aby si žiadal, žeby im radšej prepustil Barabáša.
12. A Pilát zase odpovedal a riekol im: A čo tedy chcete, aby som urobil s tým, ktorého zoviete kráľom Židov?
13. A oni opät skríkli: Ukrižuj ho!
14. A Pilát im vravel: A čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj ho!
15. <Pána odsúdia, korunujú a zapľujú>Vtedy Pilát chcúc učiniť zástupu zadosť prepustil im Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.
16. A vojaci ho odviedli do vnútra do nádvoria, ktoré je prätórium, a svolali celú čatu.
17. A obliekli ho do purpuru a upletúc z tŕnia korunu položili mu ju na hlavu.
18. A začali ho pozdravovať: Nech žije kráľ Židov!
19. A bili ho po hlave trstinou a pľuvali na neho a kľakajúc na kolená klaňali sa mu.
20. <Ukrižovanie>A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli ho do jeho vlastného rúcha. A vyviedli ho, aby ho ukrižovali.
21. A prinútili istého pomimo idúceho Šimona Cyrenenského, idúceho s poľa, otca Alexandrovho a Rúfovho, aby niesol jeho kríž.
22. A viedli ho na miesto Golgota, čo je, preložené, toľko jako: Miesto lebu.
23. A dávali mu piť víno s myrrou, ale on neprijal.
24. A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať.
25. A bola tretia hodina, keď ho ukrižovali.
26. A bol napísaný nápis jeho viny: Kráľ Židov.
27. A spolu s ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného po pravej a druhého po jeho ľavej strane.
28. Vtedy sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: A je počítaný s bezbožnými.
29. A tí, ktorí chodili popri ňom, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami a hovorili: Há, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš!
30. Pomôž samému sebe a sostúp s kríža!
31. Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali medzi sebou so zákonníkmi a vraveli: Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť.
32. Kristus, kráľ Izraelov, nech teraz sostúpi s kríža, aby sme videli a uverili! Aj tí, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, mu utŕhali.
33. <Divy pri ukrižovaní a Pánov pohrab>A keď bola šiesta hodina, povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny.
34. A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil!
35. A niektorí z tých, ktorí tam stáli, počujúc to hovorili: Hľa, Eliáša volá.
36. A jeden bežal, naplnil špongiu octom, položil na trstinu a dával mu piť a hovoril: Nechajte, nech vidíme, či prijde Eliáš, by ho sňal.
37. Ale Ježiš zvolajúc velikým hlasom vypustil dušu.
38. A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od hora až dolu.
39. A keď videl centúrion, stotník, ktorý tam stál naproti nemu, že tak vykríknuc vypustil dušu, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží.
40. A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salóme,
41. ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a posluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema.
42. A keď už bol večer, pretože bol deň pripravovania, to jest deň pred sobotou,
43. prišiel Jozef z Arimátie, počestný radca, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, odvážil sa a vošiel k Pilátovi a prosil si telo Ježišovo.
44. A Pilát sa podivil, že by už bol zomrel. A privolal si centúriona a spýtal sa ho, či už dávno zomrel?
45. A zvediac od centúriona daroval mŕtve telo Jozefovi,
46. ktorý nakúpil plátna, sňal telo Ježišovo a zavinul ho do toho plátna a položil ho do hrobu, ktorý bol vytesaný do skaly, a privalil kameň ku dveriam hrobu.
47. A Mária Magdaléna i Mária Jozesova sa dívaly, kde ho kladú.

  Mark (15/16)