Mark (13/16)  

1. <Pán predpovedá zkazu Jeruzalema, ráz budúceho veku a svoj príchod v sláve>A keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Učiteľu, pozri, jaké kamene a jaké stavby!
2. A Ježiš odpovedajúc riekol mu: Či vidíš tieto veliké stavby? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.
3. A keď sedel na Olivovom vrchu, naproti chrámu, opýtali sa ho osobitne Peter, Jakob a Ján a Andrej:
4. Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením, keď sa to všetko bude mať plniť?
5. A Ježiš odpovedal a začal im hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol!
6. Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých.
7. A keď počujete o vojnách a chýry o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť, ale ešte nebude koniec.
8. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a budú zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a nepokoj.
9. To budú počiatky prepôrodných bolestí. Ale vy majte sami na seba pozor! Lebo vás budú vydávať pred cirkevné snemy a do shromaždení; budete bití, i pred vladármi i pred kráľmi stanete pre mňa, im na svedoctvo.
10. Ale najprv musí byť evanjelium hlásané všetkým národom.
11. A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť, ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte; lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch.
12. A vydá brat brata na smrť a otec dieťa, a deti povstanú na rodičov a usmrtia ich.
13. A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený.
14. A keď uvidíte ohavnosť spustošenia, predpovedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde stáť nemá (Kto čítaš, rozumej!), vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy;
15. a ten, kto bude na streche, nech nesostupuje do domu ani nech nevchádza, aby niečo vzal zo svojho domu;
16. a ten, kto bude na poli, nech sa nevracia zpät, aby vzal svoje rúcho.
17. No, beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tie dni!
18. Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime!
19. Lebo tie dni budú súžením, akého nebolo od počiatku stvorenia, ktoré Bôh stvoril, až doteraz, ani viac nikdy nebude.
20. A keby JeHoVaH nebol ukrátil tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo, ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, ukrátil tie dni.
21. A vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Hľa tamto! neverte!
22. Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú činiť divy a zázraky, aby zviedli, ak by bolo možné, aj vyvolených.
23. Ale vy vidzte! Hľa, predpovedal som vám všetko.
24. A v tých dňoch, po tom súžení, slnce sa zatmie, a mesiac nedá svojho svetla,
25. a hviezdy budú padať z neba, a moci, ktoré sú na nebi, pohnú sa.
26. A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho v oblakoch s velikou mocou a slávou.
27. A vtedy pošle svojich anjelov a shromaždí svojich vyvolených od štyroch vetrov, od konca zeme až do konca neba.
28. Od fíka sa naučte podobenstvu: keď už omladnúc zmäkne jeho letorast a ženie lístie, viete, že je blízko leto.
29. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi.
30. Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa to všetko nestane.
31. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.
32. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi ani Syn, iba Otec.
33. Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas.
34. Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval opustiac svoj dom a dajúc svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel.
35. A tak bdejte, lebo neviete, kedy prijde pán domu, či večer či o polnoci, či keď spieva kohút a či ráno,
36. aby prijdúc znenazdania nenašiel vás spať.
37. A čo vám hovorím, všetkým hovorím - bdejte!

  Mark (13/16)