Mark (1/16)  

1. <Ján Krstiteľ a jeho prípravná práca>Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol,
2. ako je napísané v prorokoch: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.
3. Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu JeHoVaHovu (* Iz 40, 3), čiňte priame jeho chodníky!
4. Ján vystúpil ponárajúc (* krstiac) na púšti a kážuc ponorenie (* krst) pokánia na odpustenie hriechov.
5. A vychádzala k nemu celá krajina Judská i Jeruzalemänia, a všetci sa dávali ponoriť (* boli krstení) od neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy.
6. A Ján bol odiaty veľblúďou srsťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobylky a poľný med.
7. A kázal a hovoril: Ide za mnou silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden zohnúť sa rozviazať remienok na jeho obuvi.
8. Ja som vás ponoril do vody (* pokrstil vodou) , ale on vás bude ponárať do Svätého Ducha (* krstiť Svätým Duchom).
9. <Ježiš, pokrstený a zkúsený, započína svoje poslanie>A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a bol ponorený (* pokrstený) od Jána v Jordáne.
10. A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesia roztrhávané a Ducha, jako čo by holubicu, sostupujúceho na seba,
11. a hlas zavznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
12. A hneď ho pudil Duch na púšť.
13. A bol tam na púšti štyridsať dní súc pokúšaný od satana, a bol so zvieratami, a anjelia mu posluhovali.
14. <Pán káže pokánie>A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evanjelium kráľovstva Božieho
15. a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!
16. <Pán povoláva Petra, Andreja, Jakoba a Jána>A chodiac popri Galilejskom mori videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári.
17. A Ježiš im povedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí.
18. A hneď opustili svoje siete a išli za ním.
19. A keď pošiel odtiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, naprávať siete.
20. A hneď ich povolal. A oni opustiac svojho otca Zebedea na lodi s nájomníkmi odišli za ním.
21. A vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.
22. A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci.
23. <Posadlý v synagóge>A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol
24. a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky? Prišiel si nás zatratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží!
25. A Ježiš mu pohrozil a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho!
26. Vtedy polomcoval ním nečistý duch a skríknuc velikým hlasom vyšiel z neho.
27. A všetci sa zdesili, takže sa medzi sebou dopytovali a hovorili: Čo je toto?! Jaké je toto nové učenie?! Lebo v moci rozkazuje i nečistým duchom, a poslúchajú ho!
28. A jeho povesť sa hneď rozniesla po celom okolí Galilee.
29. <Šimonova svokra>A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom.
30. A Šimonova svokra ležala v horúčke, a hneď mu povedali o nej.
31. A pristúpiac pozdvihol ju chopiac ju za ruku, a hneď ju opustila horúčka, a posluhovala im.
32. <Pán uzdraví mnoho strápených a odíde na púšť modliť sa>A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných i posadlých démonami,
33. a celé mesto bolo shromaždené pri dveriach,
34. a uzdravil mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vyhnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali.
35. A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil.
36. A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním.
37. A keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú.
38. A povedal im: Poďme inde, do súsedných mestečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vyšiel.
39. <Malomocný>A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.
40. A prišiel k nemu malomocný a prosil ho, kľakol pred ním a povedal mu: Len keby si chcel, môžeš ma očistiť.
41. A Ježiš, ľútosťou hnutý, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý!
42. A keď to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo, a bol očistený.
43. A prísnosťou sa obrátiac na neho hneď ho poslal preč
44. a riekol mu: Hľaď, aby si nikomu nepovedal ničoho! Ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie to, čo nariadil Mojžiš, im na svedoctvo.
45. Ale on vyjdúc začal rozhlasovať mnoho a rozchyrovať vec, takže už viacej nemohol vojsť verejne do mesta, ale bol vonku na pustých miestach. A prichádzali k nemu odovšadiaľ.

      Mark (1/16)