Malachi (2/4)  

1. <Hrozí neposlušným a vierolomným kňazom, pre ktorých hreší celý Izrael>A tak teraz k vám toto prikázanie, vy. kňazi!
2. Ak nebudete poslúchať a keď si toho nevezmete k srdcu, aby ste dali slávu môjmu menu, hovorí JeHoVaH Zástupov, pošlem na vás zlorečenstvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam, a už aj som zlorečil každému z nich lebo si toho neberiete k srdcu.
3. Hľa, okríknem vám semeno a nakydám lajna na vašu tvár, lajná vašich sviatočných obetí, a odnesú vás k nemu.
4. A zviete, že som poslal na vás toto prikázanie, aby to bola moja smluva s Lévim, hovorí JeHoVaH Zástupov.
5. Moja smluva bola s ním, smluva života a pokoja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom.
6. Zákon pravdy bol v jeho ústach, a neprávosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v pokoji a úprimnosti a odvrátil mnohých od neprávosti.
7. Lebo rty kňaza majú ostríhať známosť, a zákon naučení budú hľadať z jeho úst! Lebo je poslom JeHoVaHa Zástupov.
8. Ale vy ste vybočili s cesty a spôsobili ste to, že mnohí klesli v zákone , a porušili ste smluvu Léviho, hovorí JeHoVaH Zástupov.
9. Preto som i ja vás vydal, aby ste boli opovrhnutí a nízki všetkému ľudu podľa toho, jako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom.
10. Či azda nemáme všetci jedného a toho istého Otca? Či nás nestvoril jeden a ten istý silný Bôh? Prečo potom robíme neverne každý voči svojmu bratovi, aby sme poškvrňovali smluvu svojich otcov?
11. Zem Júdova robí neverne, a ohavnosť sa deje v Izraelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvrnil svätyňu JeHoVaHovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha.
12. JeHoVaH nech vyplieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, odpovedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obetný dar obilný JeHoVaHovi Zástupov.
13. <Ukrutnosť, cudzoložstvo a nevernosť kňazov. Kajať sa!>A toto už po druhé robíte, že pokrývate oltár JeHoVaHov slzami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby pozrel na obetný dar obilný alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky.
14. A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že JeHoVaH je svedkom medzi tebou a medzi ženou tvojej mladosti, voči ktorej si sa ty dopustil nevery, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej smluvy.
15. A či neučinil obidvoch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie, - A tak sa budete vo svojom duchu, a proti žene svojej mladosti nech sa niktorý nedopustí nevery.
16. Lebo nenávidím rozvodu,hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov, ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rúcho, hovorí JeHoVaH Zástupov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne!
17. Unavujete JeHoVaHa svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý jekaždý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach JeHoVaHových, a má v nich vo všetkých záľubu, alebo kdeže je vraj Bôh súdu?

  Malachi (2/4)