Luke (21/24)  

1. <Chudobnej vdovy dva haliere>A pozrúc hore videl bohatých hádzať svoje dary do chrámovej pokladnice.
2. A videl aj nejakú veľmi chudobnú vdovu, ktorá ta hodila dva haliere,
3. a povedal: Pravdu vám hovorím, že táto chudobná vdova hodila viac ako všetci;
4. lebo títo všetci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svojho nedostatku hodila všetku svoju živnosť, ktorú mala.
5. <Pán predpovedá zkazu Jeruzalema, ráz budúceho veku, svoj príchod a napomína bdieť>A keď hovorili niektorí o chráme, že je ozdobený krásnymi kameňmi a posvätnými dary, povedal:
6. Prijdú dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.
7. A opýtali sa ho a riekli: Učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať?
8. A on povedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa priblížil. Teda nepojdete za nimi!
9. A keď počujete o vojnách a o nepokojoch, nestrachujte sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec.
10. Vtedy im hovoril: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu,
11. a budú veľké zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné zjavy a veľké znamenia s neba.
12. Ale pred tým predovšetkým vztiahnu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať vydávajúc vás do synagóg a do žalárov a povedú vás pred kráľov a pred vladárov pre moje meno.
13. A to sa vám bude diať na svedoctvo.
14. Složte to tedy vo svojich srdciach, aby ste sa nestarali vopred, ako a čo máte povedať na svoju obranu,
15. lebo ja vám dám ústa a múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať ani pred ňou obstáť niktorí vaši protivníci.
16. No, budú vás zrádzať i vlastní rodičia i bratia i príbuzní i priatelia a usmrtia niektorých z vás,
17. a všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.
18. Ale ani vlas s vašej hlavy nezhynie.
19. Svojou trpezlivosťou si dobyte svoje duše!
20. A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený vojskami, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie.
21. A vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy, a ktorí v jeho strede, nech vyjdú, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho.
22. Lebo to budú dni pomsty, aby sa naplnilo všetko, čo je napísané.
23. Ale beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Lebo bude veľká tieseň v tej zemi, a hnev bude na tomto ľude,
24. a budú padať ostrím meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.
25. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie,
26. takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko prijde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať.
27. A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou.
28. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
29. A povedal im aj podobenstvo: Vidzte fík a všetko stromovie:
30. keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto.
31. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie.
32. Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane.
33. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.
34. A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň.
35. Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme.
36. Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.
37. A cez deň učieval v chráme a na noc chodieval von a nocúval na vrchu, zvanom Olivovom.
38. A všetok ľud prichádzal na úsvite k nemu do chrámu počúvať ho.

  Luke (21/24)