Luke (20/24)  

1. <Akého práva používa Pán>A stalo sa jedného z tých dní, keď učil ľud v chráme a zvestoval evanjelium, že si zastali k nemu najvyšší kňazi a zákonníci so staršími
2. a povedali mu: Povedz nám, akou mocou a jakým právom toto činíš, alebo kto ti dal tú moc?
3. A on odpovedal a riekol im: I ja sa vás opýtam jednu vec, a povedzte mi:
4. Krst Jánov bol z neba a či z ľudí?
5. A oni uvažovali medzi sebou a vraveli: Ak povieme: Z neba, povie nám: Prečo ste mu teda neuverili?
6. A keď povieme: Z ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo je presvedčený, že Ján bol prorok.
7. Tak odpovedali, že nevedia, odkiaľ.
8. A Ježiš im povedal: Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto činím.
9. <O prenajatej vinici>A začal hovoriť ľudu toto podobenstvo: Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinárom a odcestoval na dlhé časy.
10. A svojím časom poslal k vinárom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinári ho nabili a poslali s prázdnym.
11. A poslal druhého sluhu. Oni však i toho nabili a zohaviac poslali s prázdnym.
12. Potom poslal i tretieho. Ale oni aj toho zranili a vyhodili von.
13. Vtedy povedal pán vinice: Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna, dozaista, keď uvidia toho, budú sa hanbiť.
14. Ale vinári, keď ho videli, rozmýšľali medzi sebou a povedali si: Toto je dedič, poďte, zabime ho, aby bolo dedičstvo naše.
15. A vyhodili ho von z vinice a zabili. Čo im tedy urobí pán vinice?
16. Prijde a zahladí tých vinárov a vinicu dá iným. A keď to počuli. povedali: Nech sa nestane!
17. Ale on pozrel na nich a povedal: A čože je tedy to, čo je napísané, že kameň, ktorí zavrhli stavitelia, učinený je hlavou uhla?
18. Každý, kto padne na ten kameň, rozmliaždi sa, a na koho by on padol, toho rozdlávi.
19. A najvyšší kňazi a zákonníci hľadali v tú hodinu vztiahnuť na neho ruky, ale sa báli ľudu. Lebo poznali, že na nich povedal to podobenstvo.
20. <O dani>A striehnuc ho poslali k nemu úkladníkov, ktorí sa pokrytecky pretvárali za spravedlivých, aby ho pochytili v reči a potom vydali vrchnosti a moci vladárovej.
21. A opýtali sa ho a riekli: Učiteľu, vieme, že dobre hovoríš a učíš a nehľadíš na osobu, ale jako je pravda, ceste Božej učíš;
22. či nám sluší dávať cisárovi daň a či nesluší?
23. Ale on prezrel ich podvod a povedal im: Čo ma pokúšate?
24. Ukážte mi denár, čí má obraz a nápis? A oni povedali: Cisárov.
25. A on im povedal: Tedy dajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo Božie, Bohu.
26. A nemohli ho lapiť za slovo pred ľudom a podiviac sa jeho odpovedi umĺkli.
27. <Jesto zmŕtvychvstanie>A pristúpili niektorí zo sadúceov, ktorí popierajú a hovoria, že nieto vzkriesenia, a opýtali sa ho a riekli:
28. Učiteľu, Mojžiš nám napísal: Keby zomrel niekomu brat, ktorý má ženu, a zomrel by bezdetný, aby si vzal jeho brat jeho ženu, a vzbudil svojmu bratovi semeno.
29. Nuž bolo sedem bratov. A prvý oženiac sa zomrel bezdetný,
30. a tak si vzal ženu druhý, ale i ten zomrel bezdetný.
31. I tretí si ju vzal, a tak podobne i všetci siedmi a nezanechali detí a pomreli.
32. Naposledy po všetkých zomrela i žena.
33. Pri zmŕtvychvstaní teda ktorého z nich bude ženou? Lebo ju mali všetci siedmi za ženu.
34. A Ježiš im povedal: Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú sa;
35. ale tí, ktorí budú uznaní za hodných dojsť tamtoho veku a vzkriesenia z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať,
36. lebo ani zomrieť nebudú viacej môcť, lebo budú rovní anjelom a budú synmi Božími, pretože budú synmi vzkriesenia.
37. A že mŕtvi vstávajú z mŕtvych, to aj Mojžiš ukázal pri onom kri, keď nazýva JeHoVaHa Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jakobovým.
38. Nuž a Bôh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo jemu všetci žijú.
39. Vtedy odpovedali niektorí zo zákonníkov a riekli: Učiteľu, dobre si povedal.
40. A viacej sa ho neopovážili nič opytovať.
41. <Čí syn je Kristus. Výstraha pred zákonníkmi>A povedal im: Ako to hovoria, že Kristus je synom Dávidovým?
42. Veď aj sám Dávid hovorí v knihe žalmov: Riekol JeHoVaH (* Ž 110, 1b) môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
43. dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh!
44. Dávid ho tedy nazýva Pánom, a jakože je potom jeho synom?
45. A keď počúval všetok ľud, povedal svojim učeníkom:
46. Vystríhajte sa zákonníkov, ktorí chcú chodiť v dlhom krásnom rúchu a milujú pozdravovania na trhoch a prvé stolice v synagógach a prvé miesta pri večeriach;
47. ktorí pohlcujú domy vdôv, a to pod zámienkou dlhej modlitby. Tým sa dostane tým prísnejšieho odsúdenia.

  Luke (20/24)