Luke (2/24)  

1. <Popis ľudu. Narodenie Pána Ježiša>A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet.
2. (Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýriou).
3. A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta.
4. A tak odišiel aj Jozef od Galilee z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z čeľade Dávidovej,
5. aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou.
6. A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnily dni aby porodila.
7. A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v uchýlišti.
8. <Pastieri>A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach strážili v noci nad svojím stádom.
9. A hľa, razom sa postavil anjel JeHoVaHov vedľa nich, a sláva JeHoVaHova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.
10. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,
11. lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.
12. A toto vám bude znamením: najdete nemluvniatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach.
13. A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska chváliacich Boha a hovoriacich:
14. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie!
15. A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovia, tí pastieri: Nože pomeďme až do Betlehema a vidzme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil JeHoVaH!
16. A prišli poponáhľajúc sa a našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko, ležiace v jasliach.
17. A keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťatku.
18. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov.
19. Ale Mária zachovávala všetky tie slová a uvažovala o nich vo svojom srdci.
20. A pastieri sa navrátili oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, tak ako im to bolo hovorené.
21. <Ježiš obrezaný. Mária očistená>A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote.
22. A keď sa naplnily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili JeHoVaHovi,
23. jako je napísané v zákone JeHoVaHovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým JeHoVaHovi,
24. a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone JeHoVaHovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá.
25. <Simeon>A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom.
26. A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel JeHoVaHovho Mesiáša (* Krista).
27. A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona,
28. vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal:
29. Teraz prepúšťaš svojho služobníka, Samovládca (* gr. despotés), podľa svojho slova, v pokoji,
30. lebo moje oči videly tvoje spasenie,
31. ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí,
32. svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela.
33. A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom.
34. A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť -
35. aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.
36. <Anna>A bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z pokolenia Aserovho, pokročilá vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva.
37. A tá bola vdovou až do osemdesiatich štyroch rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prosbami slúžiac Bohu dňom i nocou.
38. Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme.
39. A keď vykonali všetko podľa zákona JeHoVaHovho, navrátili sa do Galilee, do svojho mesta, Nazareta.
40. A dieťatko rástlo a silnelo duchom, plnené súc múdrosťou, a milosť Božia bola obrátená naň.
41. <Dvanásťročný Ježiš s učencami v chráme>A jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema.
42. A keď mu bolo dvanásť rokov, a keď išli oni hore do Jeruzalema podľa obyčaje toho sviatku
43. a keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho matka nevedeli o tom.
44. Ale domnievajúc sa, že je medzi spolucestujúcimi, odišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a zmámymi.
45. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho.
46. A stalo sa po troch dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi počúvať ich a opytovať sa ich.
47. A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpoveďami.
48. A keď ho uvideli, užasli, a jeho matka mu povedala: Dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali.
49. A on im povedal: Čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho Otca?
50. Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril.
51. A odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a poddával sa im. A jeho matka zachovávala všetky tie reči vo svojom srdci.
52. A Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí.

  Luke (2/24)