Luke (17/24)  

1. <Pohoršenia. Kajúci brat. O viere>A povedal svojim učeníkom: Nie je možné, aby neprišly pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú.
2. Lepšie mu je, ak leží oslí žernov okolo jeho hrdla, a je vrhnutý do mora, než aby pohoršil jedného z týchto maličkých.
3. Vystríhajte sa! A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, potresci ho; a jestli sa pokaja, odpusť mu.
4. A keby sedem ráz za deň zhrešil proti tebe a sedem ráz za deň by sa obrátil k tebe a povedal: Kajam sa, odpustíš mu!
5. A apoštolovia povedali Pánovi: Pridaj nám viery!
6. A Pán povedal: Keby ste mali vieru jako horčičné zrno, povedali by ste tejto moruši; Vykoreň sa a presaď sa do mora! A poslúchla by vás.
7. <Služobníci neužitoční sme>A kto z vás, kto má sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu hneď, keď sa navráti s poľa: Poď, sadni si za stôl?
8. Ale či mu nepovie: Prihotov mi večeru a opáš sa a obsluhuj ma, až sa najem a napijem, a potom budeš jesť a piť ty!?
9. Či azda ďakuje tomu sluhovi, že urobil, čo mu bolo nariadené? Nezdá sa mi.
10. Tak aj vy, keď učiníte všetko, čo vám bolo nariadené, hovorte: Neužitoční sluhovia sme; učinili sme, čo sme boli povinní učiniť.
11. <Desiati malomocní>A stalo sa, keď išiel do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu.
12. A keď vchádzal do ktoréhosi mestečka, stretlo sa s ním desať malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka
13. a hovorili povýšeným hlasom: Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami!
14. A keď ich uvidel, povedal im: Iďte a ukážte sa kňazom! A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení.
15. A jeden z nich vidiac, že je uzdravený, vrátil sa velikým hlasom oslavujúc Boha
16. a padol na tvár k jeho nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán.
17. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol: Či ich nebolo všetkých desať očistených? A kdeže tých deväť?
18. Či sa oni jako Židia nenašli takí, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec?
19. A jemu povedal: Vstaň a idi; tvoja viera ťa uzdravila.
20. <Spôsob Pánovho príchodu. Ráz posledného času>A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy prijde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie neprijde s pozorovaním,
21. ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!
22. A učeníkom povedal: Prijdú dni, keď si budute žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka; ale neuvidíte.
23. A povedia vám: Hľa, tu! alebo: Hľa, tam hen! Nechoďte ani sa za tým nežeňte!
24. Lebo jako blesk, blýskajúci sa od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom, ožaruje, tak bude aj Syn človeka v svoj deň.
25. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutým od tohoto pokolenia.
26. A jako bolo vo dňoch Noeho, tak bude aj vo dňoch Syna človeka;
27. jedli, pili, ženili sa a vydávaly až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu, a prišla potopa a zahubila všetkých.
28. Aj podobne jako sa dialo vo dňoch Lotových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, staväli;
29. ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Bôh, aby pršal oheň a síra s neba a zahubil všetkých.
30. Tak iste bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka.
31. Toho dňa kto bude na streche a jeho náradie v dome, nech neschádza, aby ho vzal; a ten, kto na poli, podobne, nech sa nevracia zpät!
32. Pamätajte na Lotovu ženu!
33. Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a ktokoľvek by ju ztratil, splodí ju k životu.
34. Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný.
35. Dve budú spolu mlieť; jedna bude vzatá a druhá zanechaná.
36. Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný.
37. A oni mu odpovedali a riekli: Kde, Pane? A on im povedal: Kde bude telo, tam sa shromaždia aj orli.

  Luke (17/24)