Luke (14/24)  

1. <Vodnateľný>A stalo sa, keď raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi z kniežat farizeov jesť chlieb, že oni, farizeovia, ho pozorovali.
2. A hľa, bol pred ním nejaký vodnateľný človek.
3. A Ježiš odpovedal a riekol zákonníkom a farizeom: Či sa smie v sobotu uzdravovať a či nie?
4. Ale oni mlčali. A on pochytiac človeka uzdravil ho a prepustil.
5. A im povedal: Ktorého z vás osol alebo vôl padne do jamy a nevytiahne ho hneď v sobotný deň?
6. A nemohli mu odpovedať na to.
7. <O skromnosti, vyberanie miesta. Dobročinnosť>A pozvaným povedal podobenstvo pozorujúc, ako si vyberali predné miesta, a riekol im:
8. Keďby si bol od niekoho pozvaný na svadbu, nesadaj si na predné miesto, aby snáď nebol od neho pozvaný aj niekto vzácnejší ako ty,
9. a neprišiel, kto teba i tamtoho pozval, a nepovedal ti: Daj tomuto miesto, a vtedy by si započal s hanbou zaujímať najposlednejšie miesto.
10. Ale keď ťa pozvú, iď a sadni si na posledné miesto, aby, keď prijde ten, kto ťa pozval, povedal ti: Priateľu, sadni si vyššie! Vtedy budeš mať chválu pred všetkými svojimi spolustolujúcimi.
11. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený: a kto sa ponižuje, bude povýšený.
12. A povedal aj tomu, ktorý ho pozval: Keď strojíš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani svojich príbuzných ani bohatých súsedov, aby ťa snáď aj oni zato tiež nepozvali, a mal by si odplatu.
13. Ale keď robíš hostinu, povolaj chudobných, chromých, krivých a slepých
14. a budeš blahoslavený, pretože ti nemajú čím odplatiť, lebo ti bude odplatené pri vzkriesení spravedlivých.
15. <Podobenstvo o veľkej večeri>Keď to počul ktorýsi zo spolustolujúcich, povedal mu: Blahoslavený, kto jie chlieb v kráľovstve Božom!
16. Ale on mu povedal: Nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých.
17. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo je už všetko hotové.
18. Ale oni sa začali všetci jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím vyjsť a vidieť ho. Prosím ťa, omluv ma!
19. A iný povedal: Kúpil som päť párov volov a idem ich zkúsiť. Prosím ťa, omluv ma.
20. A zase iný povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prijsť.
21. A sluha navrátiac sa zvestoval to svojmu pánovi. Vtedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchle do ulíc a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých!
22. A sluha povedal: Pane, stalo sa, jako si nariadil, a ešte je miesto.
23. A pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom!
24. Lebo hovorím vám, že niktorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi mojej večere.
25. <Nasledovanie Krista. Veža. Kráľ, idúci do boja. Soľ>A išly s ním mnohé zástupy, a on obrátiac sa povedal im:
26. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom.
27. A kto nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom.
28. Lebo veď ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či nesadne prv a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť?
29. Aby snáď, keď by položil základ a nemohol dovŕšiť, nezačali všetci, ktorí by to videli, vysmievať sa mu
30. a hovoriť: Tento človek začal staväť a nemohol dovŕšiť.
31. Alebo ktorý kráľ idúc proti inému kráľovi do boja nesadne prv a neporadí sa, či môže s desať tisícami stretnúť sa s tým, ktorý s dvadsať tisícami ide na neho?
32. Lebo ak nie, vtedy, keď ešte bude ďaleko, pošle posolstvo a bude prosiť o pokoj.
33. Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.
34. Soľ je dobrá, ale ak by soľ ztratila svoju slaň, čím ju napravia?
35. Ani do zeme ani do hnoja sa nehodí; von ju vyhadzujú. Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!

  Luke (14/24)