Luke (12/24)  

1. <Farizejský kvas. Koho sa báť. Rúhanie sa Svätému Duchu>A v tom, keď sa boly sišly desaťtisíce zástupu, takže šliapali jedni po druhých, začal hovoriť svojim učeníkom: Najprv sa vystríhajte kvasu farizeov, ktorý je pokrytstvo.
2. Ale nieto ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť.
3. A preto všetko, čo ste povedali vo tme, bude sa čuť na svetle; a čo ste v komorách šeptali do ucha, bude sa hlásať na domoch.
4. Ale vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť.
5. Ale ukážem vám, koho sa máte báť: bojte sa toho, ktorý, keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte!
6. Či nepredávajú päť vrabčekov za dva groše? A ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom.
7. Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda! Vy ste drahší nad mnoho vrabcov.
8. Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná i Syn človeka pred anjelmi Božími.
9. Ale ten, kto mňa zaprel pred ľuďmi, bude zaprený pred anjelmi Božími.
10. A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené; ale tomu, kto sa rúhal Svätému Duchu, nebude odpustené.
11. A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vrchnosti, nestarajte sa, jako alebo čo máte povedať na svoju obranu alebo čo máte riecť;
12. lebo Svätý Duch vás naučí v tú istú hodinu, čo treba povedať.
13. <O lakomstve. Nie bohatý v Bohu>A ktosi zo zástupu mu povedal: Učiteľu, povedz môjmu bratovi, aby si rozdelil so mnou dedičstvo!
14. Ale on mu povedal: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliteľa nad vami?
15. A povedal im: Hľaďte a chráňte sa lakomstva! Lebo keď má niekto hojnosť, zato jeho život nie je z jeho majetku.
16. A povedal im aj podobenstvo a riekol: Ktoréhosi bohatého človeka zem hojne zarodila.
17. A rozmýšľal v sebe a povedal: Čo urobím? Lebo nemám, kde by som shromaždil svoju úrodu.
18. A povedal: Toto spravím: zborím svoje stodoly a nastaviam väčších a shromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok
19. a poviem svojej duši: Dušo, máš mnoho majetku, složeného na mnoho rokov; odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa.
20. A Bôh mu povedal: Blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba, a to, čo si nahotovil, čie bude?
21. Tak je to s tým, kto si shromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu.
22. <Nestarať sa o zemské veci. Hľadať nebeské kráľovstvo>A povedal svojim učeníkom: Preto vám hovorím: nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čím sa odejete.
23. Lebo život je viac ako pokrm, a telo viac než odev.
24. Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly, a Bôh ich živí. A o koľko drahší ste vy nad vtákov!
25. A kto z vás môže starajúci sa pridať k veľkosti svojej postavy čo len jeden lakeť?
26. Ak tedy ani len najmenšie nemôžete, prečo sa o to ostatné staráte?
27. Povážte ľalie, jako rastú; nepracujú ani nepradú, a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty jako jedna z nich.
28. Ak tedy trávu na poli, ktorá je dnes a zajtra sa hodí do pece, Bôh tak odieva, o koľko skôr zaodeje vás, ó, ľudia malej viery.
29. A vy nehľadajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani sa takými starosťami neznepokojujte,
30. lebo to všetko hľadajú národy tohoto sveta, a veď váš Otec vie, že to potrebujete.
31. Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všetko vám bude pridané.
32. Neboj sa, malé stádečko! Lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo!
33. Predajte svoje imania a dajte almužnu! Urobte si mešce, ktoré nevetšejú, nepominuteľný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej, a moľ nekazí;
34. lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
35. <Pán napomína bdieť, a to všetkých>Nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace!
36. A vy podobní ľuďom, očakávajúcim svojho pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu, keď prijde a zaklepe, hneď otvorili.
37. Blahoslavení to sluhovia, ktorých, keď prijde pán, najde bdieť! Ameň vám hovorím, že sa opáše a usadí ich za stôl a prijdúc bude ich obsluhovať.
38. A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia!
39. Ale to vedzte, že keby vedel hospodár, v ktorú hodinu prijde zlodej, bdel by a nedal by preboriť svoj dom.
40. Teda aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, prijde Syn človeka.
41. A Peter mu povedal: Pane, či len nám hovoríš toto podobenstvo a či aj všetkým?
42. A Pán povedal: Nuž kto tedy je to ten verný a opatrný správca, ktorého ustanoví pán nad svojou čeľaďou, aby jej na čas dával vymeraný pokrm?
43. Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď prijde jeho pán, najde tak robiť!
44. Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom.
45. Ale keby povedal ten sluha vo svojom srdci: Môj pán odkladá s príchodom! A začal by sluhov biť aj slúžky a jesť a piť a opíjať sa -
46. prijde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorej nezná, a rozpoltí ho a jeho diel položí s nevernými.
47. A oný sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nezhotovil sa ani neurobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý.
48. A zase ten, ktorý neznal, ale konal veci, hodné bitky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vyhľadávať mnoho, a komu mnoho sverili, od toho budú viacej požadovať.
49. <Rozdelenie. Znamenie času. Smierlivosť>Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je zapálený?
50. Ale mám byť pokrstený krstom, a jaký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní!
51. A či sa domnievate, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.
52. Lebo odteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom.
53. Rozdelený bude otec proti synovi a syn proti otcovi, mať proti dcére a dcéra proti materi, svokra proti svojej neveste a nevesta proti svojej svokre.
54. A vravel i zástupom: Keď vidíte oblak, že vystupuje od západu, hneď hovoríte, že ide dážď, a býva tak.
55. A zase keď vidíte, že veje poludný vietor, hovoríte, že bude horúčava, a býva.
56. Pokrytci, tvárnosť zeme a neba viete zkúmať a posúdiť, a jakože potom tohoto času nezkúmate?
57. A prečo aj sami od seba nesúdite toho, čo je spravedlivé?
58. Lebo kým ideš so svojím protivníkom k vrchnosti, na ceste sa pričiň o to, aby si sa ho sprostil, aby ťa snáď nezavliekol k sudcovi, a sudca by ťa vydal hajdúchovi, a hajdúch by ťa uvrhnul do žalára.
59. Hovorím ti, že nevyjdeš ztade, dokiaľ nezaplatíš aj posledného haliera.

  Luke (12/24)